Nawigacja
Dlaczego w rodowodzie Jezusa podano przodków Józefa, a nie Marii?
Czemu np. baptyści, KZ święcą niedzielę zamiast sabatu?

Witaj. W 2 Księdze Samuela 7:12-15 zapowiada Pan Bóg narodziny Jezusa jako potomka Dawida. W Ew. Mateusza 1 jest rodowód Jezusa. Podano przodków Józefa-męża Marii. Dlaczego..? przecież nie był biologicznym krewnym Jezusa. Czemu napisano, że Jezus pochodzi od Dawida, Abrahama-przodków Józefa właśnie.. czemu nie podano lini rodowej Marii, która była biologicznie krewną Jezusowi? Józef nie był ojcem Jezusa... wyjaśnij mi to zagadnienie proszę. Oraz czemu np. baptyści, KZ święcą niedzielę zamiast sabatu. Jezus nie zniósł sabatu ani prawa. Pozdrawiam cię i proszę o odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie #1
Dlaczego w Ewangelii Mateusza 1 jest podany rodowód Jezusa od przodków ze strony Józefa – męża Marii. Dlaczego..? przecież nie był biologicznym krewnym Jezusa.

Jest to podane z dwóch powodów:
Zgodnie z żydowskim zwyczajem Ewangelia Mateusza zawiera listę przodków Jezusa w linii męskiej. Taki porządek (chodzi o linię męską) dostrzegamy w Biblii jeszcze przed powstaniem Izraela (więc jest to Boży porządek):

1 Mojżeszowa 5:3-6
...(3) Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. (4) Po zrodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki. (5) Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i umarł. (6) Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.

1 Kronik 8:8-9
...(8) Szacharaima zaś zrodził na Polu Moabskim, odprawiwszy swoje żony Chuszim i Baarę, (9) zrodził ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibiasza, Meszę i Malkama,...

W świecie żydowskim podstawowym obowiązkiem kobiet było rodzenie dzieci i zajmowanie się domem (co uznawał również Jezus). Mężczyzna zaś (jako „głowa domu”), był odpowiedzialny (przed Bogiem) za to, co On dawał mu pod jego autorytet, czyli samego siebie, żonę i dzieci (często również siostry lub nawet ojca i matkę, którzy nie byli już w stanie we własnym domu pełnić roli autorytetu). Ludność w Izraelu praktykowała to, gdyż było to tradycją (kulturą) tamtych czasów. Józef (jako prawny opiekun) był więc odpowiedzialny przed Bogiem za całą rodzinę, włącznie z otrzymywaniem wytycznych, co do Jezusa i reszty rodziny.

Mateusza 1:20-21
...(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

Mateusza 2:13
...(13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem,..

Chociaż Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa to jednak był Jego ojcem w świetle prawa. Czytając Ewangelię Mateusza przekonujesz się, że nie ukrywa ona (ani nie przemilcza), że Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa. W przypadku niepokalanego poczęcia z Ducha Świętego (ważny detal dotyczący Osoby, mesjańskiej misji i pochodzenia Jezusa) musiał On mieć (oficjalnie) ziemskiego ojca (prawnego opiekuna). W przeciwnym wypadku (szczególnie wśród Żydów), byłby synem z nieprawego łoża, a jeśli chodzi o kwestię mesjańską został by zupełnie odrzucony. Józef (który wiedział, w jakich okolicznościach został poczęty Jezus) poślubił Marię, przyjął ją do swego domu i poręczył za nią swym imieniem. W takiej sytuacji żaden Żyd nieprzychylny Jezusowi nie mógł podważyć ani zakwestionować pochodzenia Jezusa.

Drugi powód; Dlaczego w Ewangelii Mateusza 1 jest podany rodowód Jezusa od przodków ze strony Józefa... znajdziesz w następnej odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie #2
Czemu napisano, że Jezus pochodzi od Dawida, Abrahama – przodków Józefa?

Ponieważ Bóg obiecał (w proroctwach), że Mesjasz będzie potomkiem Abrahama (1 Mojżeszowa 12:3 / 22:18 / Galacjan 3:16) z rodu Króla Dawida (2 Samuela 7:12-19 / Jeremiasza 23:5). Dlatego Mateusz łączy z nimi Józefa, aby wykazać Żydom, że pod względem pochodzenia Jezus spełnia wymagania stawiane Mesjaszowi. Upewnia on Żydów, że Jezus jest Synem Bożym, zapowiadanym i oczekiwanym od tak dawna Mesjaszem, którego przyjście zostało przepowiedziane przez Proroków (Żydzi wierzyli Prorokom i oczekiwali Mesjasza). Śledząc rodowód Józefa (z rodu Dawida), Mateusz stwierdza, że Jezus jest potomkiem Dawida, chociaż Jezus został poczęty z Ducha Świętego został formalnie uznany za syna Józefa i potomka Dawida w sensie prawnym. Genealogia służy więc ukazaniu owego pochodzenia.

Jana 7:40-43
...(40) Tedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: To jest naprawdę prorok. (41) Inni mówili: To jest Chrystus; a jeszcze inni mówili: Czy z Galilei przyjdzie Chrystus? (42) Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? (43) Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem.

Odpowiedź na pytanie #3
Czemu nie podano lini rodowej Marii, która była biologicznie krewną Jezusowi?

Współczesna egzegeza upatruje w rodowodzie przytoczonym przez Łukasza (nie przez Mateusza) prawdopodobną genealogię Marii. Według tej hipotezy Łukasz prezentuje przodków w kierunku odwrotnym, aż do prarodzica Adama, wymieniając dziewiątego syna króla Dawida, Natana. W ten sposób Natan byłby zdaniem niektórych biblistów protoplastą linii rodu Dawida, z której wywodziła się Maria.

A dlaczego Łukasz nie wymienił Marii z imienia i przeszedł od Jezusa bezpośrednio do jego dziadka?

Prawdopodobnie dlatego (jak już pisałem), że starożytni zwykle nie uwzględniali matek w rodowodach. Dla Greków mężczyzna był synem swego ojca, a nie swej matki. A żydowskie przysłowie powiadało: „Genus matris non vocatur genus [Potomek matki nie jest nazywany (jej) potomkiem]”. Dlatego zaskakuje tutaj fakt włączenia przez Mateusza do rodowodu Jezusa postaci kobiecych, biorąc pod uwagę fakt, iż w genealogiach Żydzi wyliczali tylko przodków męskich. Kwestia ta jest wciąż dyskutowana przez biblistów i wykorzystywana przez krytyków (również sprawa rodowodu Jezusa).

W gruncie rzeczy te dwa rodowody, Łukasza i Mateusza, dowodzą, że Jezus jest potomkiem Dawida – z jednej strony poprzez Salomona, a z drugiej poprzez Natana (Mateusza 1:6 / Łukasza 3:31). Autorzy Ewangelii (Mateusz i Łukasz) dowodzą zatem, że tak ze względu na aspekt prawny (od strony Józefa jako prawnego opiekuna Jezusa), jak i biologiczny (od strony Marii biologicznej matki), Jezus był Mesjaszem.

Następne twoje pytanie dotyczy:
Czemu np baptysci, KZ świecą niedzielę zamiast sabatu. Jezus nie zniósł sabatu ani prawa.

Zachęcam cię tutaj do przestudiowania artykułu: Stanowisko Biblii oraz zarys dziejów niedzieli jako dnia nabożeństw chrześcijańskich. Nie wyciągaj więc pochopnie wniosków, ale poznaj sprawę od początku. Podaję ci link, gdzie możesz to zrobić; http://www.zajezusem.com/index.php?num=5283
Możesz również zapoznać się z innym linkiem; http://www.zajezusem.com/index.php?num=6699

Takie jest moje zdanie na temat twoich pytań. Napisz mi proszę czy dostałaś na nie odpowiedzi. Dziękuję i niech ci Bóg błogosławi. Luke.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157957