Nawigacja
Dlaczego Miłosierny Bóg nie pozwolił Adamowi i Ewie zjeść zaraz po grzechu pierworodnym owocu z drzewa życia, żeby żyli wiecznie w Edenie tylko odwalał całą tę szopkę z prorokami i Jezusem (Jana 3:16)?

Takie rozwiązanie byłoby o wiele szybsze i nie skutkowałoby potępieniem sporej części ludzi. Zanim jednak zabierzesz się do odpowiedzi: 1. Chrześcijanie próbowali odpowiedzieć, że tylko krew Jezusa uświęca grzesznika i Adam i Ewa byliby „wiecznymi grzesznikami”. Otóż nie. W Apokalipsie jest napisane, że drzewo życia ma właściwości lecznicze dla narodów zatem naturalnie usuwa konsekwencje grzechu. Poza tym ... Niby jak by mieli grzeszyć w niebie?

2. Bo byliby równi Bogu... Chwila moment. Czyż właśnie tego nie chce kochający Ojciec aby Jego dzieci znały co jest dobre a co złe? Czyż nie o tym pisze Paweł z Tarsu, że czeka nas z Chrystusem chwała i królowanie a także Św Jan, że zasiądziemy obok Niego na tronie?

3. Bo Bóg miał to w planach przed założeniem świata...
Ta odpowiedź jest najbardziej sensowniejsza, lecz jest bezsensowna jeśli chodzi o Miłosierdzie Boże, gdyż coś takiego jak zbawienie przez wiarę oznacza tak naprawdę zbawienie bardzo małej liczby ludzi. Wynikało by też z tego, że Bóg jest niejako autorem grzechu pierworodnego, buntu aniołów w niebie itp., grzechów wpisanych w historię ludzkości..., również wiecznych tortur w piekle.

Odpowiedź na twoje pytanie:
„Dlaczego Miłosierny Bóg nie pozwolił Adamowi i Ewie zjeść zaraz po grzechu pierworodnym owocu z drzewa życia, żeby żyli wiecznie w Edenie tylko odwalał całą tę szopkę z prorokami i Jezusem (Jana 3:16). Takie rozwiązanie byłoby o wiele szybsze i nie skutkowałoby potępieniem sporej części ludzi”:

Bóg tak uczynił, ponieważ jest sprawiedliwy (dochowuje obietnic), a przecież Adam dopuścił się wykroczenia. Takie było obowiązujące wówczas prawo (Przymierze – więcej na temat Przymierzy dowiesz się, klikając tutaj), umowa pomiędzy Bogiem, a Adamem (1 Mojżeszowa 2:16-17).

1 Mojżeszowa 3:1-3
(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Jeśli prawo nie jest egzekwowane dochodzi do anarchii, wszak Bóg jest Panem porządku. Gdyby więc pozwolił człowiekowi zjeść zaraz po upadku owoc z drzewa życia (i człowiek żyłby wiecznie), sprawiedliwości nie stało by się zadość. W ten sposób naruszony by został ideał praworządności Boga: ...(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz (1 Mojżeszowa 2:16-17)

Ponadto, gdyby tak zepsuty człowiek żył wiecznie owoce tego byłyby przerażające: ...(5) A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim (1 Mojżeszowa 6:5-6).

1 Mojżeszowa 8:21a
...(21) I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego.

Boże postanowienia i decyzje w sprawie upadku człowieka (w twoim mniemaniu „szopka z Prorokami i Jezusem”) to pełne rozwiązanie problemu przy zachowaniu statusu sprawiedliwości (praworządności) Boga. Odwieczny Ojciec jako nieskończenie doskonały: Stwórca, zarządca, znawca i właściciel stworzenia miał inne spojrzenie na te sprawy niż ty, dochowuje postanowień, rządzi się innymi prawami (zasadami) niż ty i zna przyszłe wydarzenia (co nastąpi), nie tak jak ty (to jeden z atrybutów Boga). Bóg sam o sobie mówi: ...(8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, (9) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze (Izajasza 55:8-9).

Możesz to jednak zrozumieć tylko wówczas, kiedy poznasz prawdziwe oblicze Boga (kim On jest; w okazałości, świetności, wzniosłości, sprawiedliwości, mądrości i mocy). Jako człowiek jesteś ograniczony (choć może wydawać ci się inaczej), Bóg jednak nie (to właśnie odróżnia Boga od ludzi). Ty widzisz wszystko częściowo (fragmentarycznie, niewyraźnie). Bóg przewiduje, wie, określa z precyzją i w Swej sprawiedliwości dotrzymuje uzgodnień (to również jeden z przymiotów Boga).

Człowiek upadł i Bóg pozostawiając mu wolną wolę wiedział, co może doprowadzić do jego całkowitej degeneracji lub też naprawy (przemiany według zamysłów stwórcy – konstruktora). Beztroskie życie w Edenie, okres sumienia, Stare Przymierze, próby odnowy Izraela zawiodły (nie z powodu Boga lecz człowieka). Prośby, groźby i w ostateczności kary (przykład potopu, Sodomy, Gomory czy niewoli Izraela) nie zdołały odwrócić człowieka od zła i niesprawiedliwości. Bóg wielokrotnie okazywał miłosierdzie i cierpliwość (pozostawiając człowiekowi wolność wyborów), wzywając do nawrócenia i postępowania według Bożej woli (Jeremiasza 11:1-14). Niestety bez skutku. By zmienić (odnowić) nierozumne, zatwardziałe ludzkie serce (ludzką naturę), nasz Stwórca zastosował więc inne rozwiązanie (co ty określasz „szopką”). Bóg posyłając Zbawiciela w osobie Jezusa Chrystusa, po raz kolejny zaoferował pomoc zgubionej ludzkości [(Rzymian 5:12-19) – więcej na ten temat, kliknij tutaj]. W tym nowym sposobie tkwi jednak moc (nie nowy system religijny czy obrzędowy – więcej na ten temat, kliknij tutaj), a do poznania tego nie potrzebujesz sprytu, inteligencji, logiki, bystrości czy przebiegłości lecz objawienia (kim jest Bóg, co mówi i robi – więcej na temat objawienia dowiesz się, klikając tutaj). Objawienie jest odkryciem (odsłonięciem) „czegoś”, czego człowiek nie jest w stanie zrozumieć (odkryć) w naturalny sposób (przez naukę, rozmyślania, wiedzę itp.). Objawienie bowiem przychodzi od Boga (zobacz przykład Mateusza 11:25-26 / Mateusza 16:17 / Jana 13:6 / Rzymian 10:20 / 1 Koryntian 2:10-12).

Problem ten dotyczy również i ciebie (choć może wydawać ci się inaczej). Dlaczego tak jest? Ponieważ nie jesteś Bogiem, nie znasz właściwości (przymiotów, cech) Boga, Jego intencji i również ludzkiej, przewrotnej natury, tak jak Bóg. Właśnie z tego powodu, twoje rozwiązania i pomysły są inne. W 1 Liście do Koryntian 2:4-16 Apostoł Paweł pisze: ...(4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. (6) My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. (9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (10) Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.

Musisz więc zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że Bóg chciał inaczej. Gdyby była inna opcja ratunku zgubionego człowieka z pewnością Bóg by ją wybrał (cierpinia i śmierć Jego Syna na to wskazują).

Dalej w swoim liście sugerujesz, że: „W Apokalipsie jest napisane, że drzewo życia ma właściwości lecznicze dla narodów zatem naturalnie usuwa konsekwencje grzechu. Poza tym ... Niby jak by mieli grzeszyć w niebie?”

Objawienie Jana 22:1-2
(1) I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów.

Opisy z Objawienia Jana 22:1-2, a z 1 Księgi Mojżeszowej 2:9-17 pochodzą z innych okresów. Gdyby drzewo życia (to w Edenie) usuwało konsekwencje grzechu, Bóg nie posyłałby Jezusa na męczeńską śmierć (to było drzewo życia). Znów nie rozumiesz tutaj znaczenia pojęć oraz Bożego procesu przemiany człowieka (po upadku), powziętego od prawieków. Zwróć proszę uwagę jakie przeznaczenie miało drzewo życia w 1 Księdze Mojżeszowej: ...(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia (1 Mojżeszowa 3:22-24).

Po spożyciu owocu z drzewa poznania dobra i zła człowiek już nie mógł spożywać z drzewa życia (Bóg to uniemożliwił). W Jezusie Chrystusie (w przyszłości) drzewo to będzie znów dostępne dla człowieka (już nie w Edenie, ale w Nowym Jeruzalem) i w Apokalipsie (Objawieniu Jana) jest tego opis.

Odnośnie zaś twojego pytania: „Jak by mieli grzeszyć w niebie?”
Odpowiedź brzmi: W taki sam sposób jak Szatan (również upadli aniołowie), który popadł w grzech właśnie w Niebie (w obecności Najwyższego). Bóg stworzył ludzi i aniołów niezależnych z możliwością podejmowania decyzji (nie jak w przypadku robotów, komputerów, maszyn itp.). Robot, komputer, maszyna nie mają wyboru, ponieważ są uzależnione od programu, którym są sterowane. Człowiek czy aniołowie są innymi istotami (z inteligencją); myślącymi, samodzielnymi i wolnymi (takimi stworzył nas Bóg).

Następnie piszesz: „Bo byliby równi Bogu... Chwila moment. Czyż właśnie tego nie chce kochający Ojciec aby Jego dzieci znały co jest dobre a co złe? Czyż nie o tym pisze Paweł z Tarsu, że czeka nas z Chrystusem chwała i królowanie a także Św Jan, że zasiądziemy obok Niego na tronie?”

Nie wiem czy Bóg chciał, aby człowiek znał dobro i zło, skoro zabronił im spożywać z drzewa poznania dobra i zła: ...(9) I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła... ...(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. (16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz (1 Mojżeszowa 2:9-17).

Co zaś do drugiej części pytania, będzie dokładnie tak jak piszesz: Zasiądziemy obok na Jego Tronie, ale nie jako bogowie lecz posłuszne (już odnowione w Jezusie Chrystusie) nowe stworzenia. Bóg tego wszystkiego chce, ale człowiek musi znać swoje miejsce – nie może równać się Bogu (wywyższać ponad Bogiem). Ze starą naturą (zepsuty, skażony człowiek) nie podporządkował by się temu (przykład natury Szatana i upadłych aniołów). Wskazuje nam na to 1 List do Koryntian 15:50-57: ...(50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. (54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (55) Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? (56) A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; (57) ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

A więc człowiek w formie upadłej (przed przemianą) nie dostanie się do nieba. Niestety, ku temu potrzebna była (jak to określasz; „cała ta szopka z Prorokami i Jezusem”).

Dalej piszesz w swoim liście: „Inni chrześcijanie próbowali odpowiedzieć, że Bóg miał to w planach przed założeniem świata...” (i ta odpowiedź jest dla ciebie najsensowniejsza) „...lecz jest bezsensowna jeśli chodzi o Miłosierdzie Boże, gdyż coś takiego jak zbawienie przez wiarę oznacza tak naprawdę zbawienie bardzo małej liczby ludzi. Wynikało by też z tego, że Bóg jest niejako autorem grzechu pierworodnego, buntu aniołów w niebie itp., grzechów wpisanych w historię ludzkości..., również wiecznych tortur w piekle”.

Z twojego pytania wynika, że martwisz się o ludzi potępionych. Chciałbym cię jednak zapewnić (na bazie Pisma Świętego), że Bóg jest o wiele bardziej miłosierny niż ty i w swej mądrości załatwił tę sprawę (Bóg zawsze miał na uwadze dobro człowieka i życia na ziemi, ale przy zachowaniu statusu sprawiedliwości, posłuszeństwa i porządku).

Psalm 89:14-18
...(14) Ramię twoje jest potężne; Mocna jest ręka twoja, A wysoko podniesiona prawica twoja. (15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą. (16) Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie. (17) Z imienia twego raduje się każdy dzień, A sprawiedliwość twoja wywyższa ich, (18) Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza.

Kto nie chce się temu podporządkować (podobnie jak Adam i Ewa) wybiera własną drogę życia i musi się liczyć z konsekwencjami. W przypadku Boga; w parze z miłosierdziem idzie sprawiedliwość, prawo i odpowiedzialność człowieka (istoty wolnej). Bóg tego nie narusza więc ma to szerokie zastosowanie, choć trudne do ogarnięcia przez nasz umysł (zobacz to na przykładzie zastępczej ofiary Pana Jezusa – więcej szczegółów na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Dlatego uważam, że Bóg wybrał najlepszą opcję z możliwych, a ty i ja możemy zatrzymać tych, którzy zmierzają na zatracenie, głosząc im Ewangelię (więcej na ten temat, kliknij tutaj).

1 Koryntian 1:18-25
...(18) Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. (19) Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. (20) Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? (21) Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. (22) Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, (23) my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, (24) natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. (25) Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.

Twoje następne stwierdzenie dotyczy: „...że Bóg jest niejako autorem grzechu pierworodnego, buntu aniołów w niebie itp., grzechów wpisanych w historię ludzkości..., również wiecznych tortur w piekle”.

Moja odpowiedź stanowczo brzmi, NIE – dostałeś już na to odpowiedź (Bóg stworzył aniołów i ludzi istotami wolnymi z możliwością wyborów). Bunt Aniołów grzech Adama i Ewy czy wieczne potępienie są konsekwencją grzechu, którego Bóg nie jest autorem. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że grzech zaistniał wśród istot anielskich (Izajasza 14:12-14), a na ziemię dostał się przez nieposłuszeństwo i chęć niezależności pierwszych ludzi (Bóg nie ma z tym nic wspólnego – więcej na temat grzechu dowiesz się, klikając tutaj). Kiedy człowiek poznał dobro i zło, musi podejmować decyzje i wciąż ma w tym wolność (w przypadku złych decyzji, Bóg nie może być za to obwiniany).

Myślę, że to już wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Teraz czas na końcowe wnioski:

Pismo Święte przedstawia Boże stanowisko i nie milczy na temat ludzi, którzy będą mieli wątpliwości odnośnie Bożych decyzji (czego ty jesteś przykładem). Podam ci kilka tego przykładów (z zachęceniem do ich analizy). Znów masz tutaj wybór: Zaakceptować to, szukać Boga i poddać się Jego woli lub wciąż polegać na własnej mądrości i przepaść:

1 Koryntian 3:18-20
...(18) Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. (19) Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości; (20) i znowu: Pan zna myśli mędrców, że są marne.

Rzymian 11:32-36
...(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i nie wyśledzone drogi Jego! (34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? (35) Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.

Rzymian 9:14-24
...(14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię Moje po całej ziemi. (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości. (19) A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? (20) O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? (21) Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? (22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, (23) a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan...

Izajasza 45:9-12
...(9) Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (10) Biada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz? (11) Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? (12) Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku...

Innym przykładem wątpliwości odnośnie Bożych decyzji był Job. Możesz przeczytać o tym w Księdze Joba w rozdziale 38,39,40. Godne uwagi jest to, że w końcowej fazie tej historii Job wyznał Bogu: (1) Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł: (2) Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. (3) Kto przesłania zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. (4) Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz odpowiedzieć! (5) Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, (6) stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele (Joba 42:1-6).

Zdaj się więc wyłącznie na Boga (poznawaj Go i spójrz na Niego w inny sposób), a z pewnością przekonasz się, że On jest rozważny, roztropny, przezorny, przewidujący, zapobiegliwy, sprawiedliwy i mądry. Tylko w taki sposób będziesz mógł przekonać się jak jesteś znikomy, a jak wielki i wspaniały jest Bóg. Wówczas z pewnością powiesz; „wiem Komu zaufałem”.

Przypowieści Salomona 2:1-10
(1) Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, (2) nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, (3) jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, (4) jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, (5) wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; (6) gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. (7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, (8) strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. (9) Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. (10) Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy.

Przypowieści Salomona 3:5-7
...(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! (6) Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! (7) Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! (8) To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.

Jeśli znalazłeś coś niezrozumiałego napisz znowu; luke@zaJezusem.com
Niech ci Bóg błogosławi. Luke     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169648