Nawigacja
Mam pytanie odnośnie reinkarnacji

Witam serdecznie, czytam Pańską stronę internetową – jest dla mnie bardzo pomocna. Mam jednak pytanie odnośnie reinkarnacji – czy coś o tym mówi Stary bądź Nowy Testament.

Czym jest reinkarnacja?
Reinkarnacja to pogląd, według którego dusza lub świadomość po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Na przykład dusza zmarłego człowieka może przejść w ciało niemowlaka, zwierzęcia czy nawet (według niektórych poglądów) rośliny, owada itp. Samo słowo „reinkarnacja” jest zestawieniem dwóch członów: wyrazu „inkarnacja” (wcielenie) i przedrostka „re” oznaczającego „powtórzenie czegoś”. Dosłownie więc reinkarnacja oznacza „powtórne wcielenie". Różne formy reinkarnacji stanowią podstawę wierzeń hinduizmu, dżinizmu, orfizmu, pitagoreizmu i religii afrykańskich, występują także w platonizmie, gnostycyzmie, kabalistyce, spirytyzmie, teozofii, antropozofii i we współczesnym New Age.

Co na temat reinkarnacji mówi Pismo Święte?
Choć Biblia nie wymienia słowa „reinkarnacja” (wspomina jedynie o inkarnacji, wcieleniu – jak było w przypadku Pana Jezusa), to zarówno Stary, jak i Nowy Testament głosi naukę sprzeczną z tym poglądem. Był on popularny przez ponad tysiąc lat, ale nigdy nie został uznany przez chrześcijan czy wyznawców judaizmu. Patriarchowie, Prorocy, Faryzeusze, sam Chrystus i Apostołowie zawsze podkreślali jedyność ludzkiego życia na ziemi i jedyność zmartwychwstania po śmierci – nigdy nie mówili o wierze w reinkarnację ani o podobnych teoriach (choć niektórzy próbują się tego doszukiwać). Dlatego twierdzenia zwolenników tego poglądu można bardzo łatwo obalić biblijnie. Serdecznie zapraszam:

1. Według nauki Pisma Świętego ludzie umierają (tylko raz), po czym odbywa się nad nimi sąd – po jednym życiu, a nie po kolejnych wcieleniach.

Hebrajczyków 9:27-28
„[...] a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują”.

2. Pismo Święte mówi o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci – i jest to sprzeczne z poglądem reinkarnacji.

Księga Mądrości 9:3
„[...] to jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem: że wszystkich spotyka ten sam los, lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych”.

Dzieje Apostolskie 7:59
„[...] i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego”.

Kiedy umierali Patriarchowie, mówiono, że zostali przyłączeni do swoich przodków, a nie, że ulegali powtórnemu wcieleniu.

1 Mojżeszowa 25:8
„[...] i opadł z sił, i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich”.

1 Mojżeszowa 25:17
„[...] a Ismael dożył stu trzydziestu siedmiu lat. Potem opadł z sił i umarł, i został przyłączony do przodków swoich”.

1 Mojżeszowa 49:33
„[...] gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków”.

Kiedy Samuel został przywołany z zaświatów, powiedział do Saula: „[...] nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków, jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną” (1 Samuela 28:19).

Kiedy Dawid opłakiwał swoje dziecko, mówił: „[...] teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie” (2 Samuela 12:23).

Job życzył sobie śmierci, mówiąc: „[...] leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój wraz z królami i wielkimi ziemi […]. Tam bezbożni przestają szaleć, tam odpoczywają utrudzeni. Razem wypoczywają więźniowie, nie słyszą głosu nadzorcy. Tam mały i wielki są razem, a niewolnik nie jest poddany swemu panu” (Księga Joba 3:13-14 / 17-19).

3. Sam cel ludzkiego życia, egzystencja człowieka po śmierci, zbawienie lub potępienie – wszystko to zostało opisane w Biblii i przeczy teorii reinkarnacji.

2 Koryntian 5:1-2
„Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba [...]”.

Łukasza 23:42-43
„[...] i rzekł (łotr na krzyżu): Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”.

1 Tesaloniczan 4:14-18
„[...] albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”.

Filipian 1:21-24
„[...] dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele – to bardziej dla was konieczne”.

4. Biblijna wiara w zmartwychwstanie koliduje z teorią reinkarnacji.

1 Koryntian 15:16-22
„[...] jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”.

1 Koryntian 15:42-58
„[...] tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu”.

5. Pismo Święte wspomina, że ciała ludzi są inne niż zwierząt – człowiek więc nie może wcielić się w zwierzę, a tym bardziej w roślinę, owada itp.

1 Koryntian 15:35-58
„[...] ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością”.

6. Pismo Święte naucza, że zwykli, przeciętni ludzie, którzy już umarli, znajdują się daleko od wszystkich ziemskich wydarzeń i nie mają w nich swojego udziału – co jest sprzeczne z teorią reinkarnacji.

Łukasza 16:22-26
„[...] umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić”.

Koheta 5:14
„[...] jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł, i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek: Jak przyszedł, tak musi odejść”.

Koheta 5:17
„[...] oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg; bo to jest jego los”.

7. Wiele innych miejsc w Biblii wskazuje, że zmarli nadal egzystują (w krainie umarłych), a nie ulegają reinkarnacji.

Samuel przybył i rozmawiał z Saulem (1 Samuela 28). Mojżesz i Eliasz, którzy dawno temu opuścili ziemię, pojawili się przy Jezusie na Górze Przemienienia (Mateusza 17:3). Również Bóg powiedział do Mojżesza: „[...] Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba!". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. W Biblii jest też wzmianka o tym, że w krainie umarłych bezbożni zachowują swoją osobowość (Izajasza 14:9-10 / Ezechiel 32:21-31). Już z fragmentu Ewangelii według Łukasza 16:19-31 dowiedzieliśmy się, że zbawieni i niezbawieni, którzy umarli i znajdują się w krainie umarłych, mają wspomnienia i świadomość swego stanu. Wszystko to przeczy teorii reinkarnacji.

Żadnych poglądów reinkarnacji nie da się pogodzić z biblijną nauką, ponieważ są one sprzeczne z Ewangelią (więcej o Ewangelii tutaj), oddalają nas od podstawowych założeń wiary chrześcijańskiej (więcej na ten temat tutaj) i kierują w przeciwną stronę. Wiara w reinkarnację jest wynikiem zupełnie innego postrzegania świata i stosunku do rzeczywistości. Pismo Święte mówi, że świat i czas to „ciągle biegnąca i nigdy niepowracająca linia”. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy fragmentu, który mówiłby, że żyjący ludzie mają drugą szansę (dotyczy to również czyśćca – więcej na ten temat tutaj) lub że umarli powracają do życia pod postacią innej osoby, zwierzęcia, owada, rośliny itp. My, chrześcijanie, nie mamy wątpliwości, że reinkarnacja nie jest biblijna i musi być odrzucona jako fałszywa nauka.

Jana 14:1-3
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

Jest to moja odpowiedź na twoje pytanie.
Dziękuję, Luke     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3165946