Nawigacja
Mam cztery pytania

1. Od czego pochodzi słowo / nazwa: "chrześcijanin"?
2. Czy gdy Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi dał im "wolną wolę"?
3. Czy przed założeniem świata istniała już Świątynia Boża?
4. Jak rozumieć werset z Ks. Obj. 13,8 "I będą jej się kłaniać wszyscy mieszkańcy na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia swiata". BG

Odpowiedź na pytanie #1
„Od czego pochodzi słowo / nazwa: «chrześcijanin»?”

Moim zdaniem słowo „chrześcijanin” pochodzi od Chrystusa i oznacza Jego naśladowcę. Хριστός (z greckiego Christos), w języku hebrajskim HaMasziach (t), a z aramejskiego Мεσσίας dosłownie oznacza „pomazany”, „namaszczony”, „Mesjasz”. Najprawdopodobniej wyraz „chrześcijanin” pochodzi więc od słowa Хριστός – Chrystus, a nie od imienia Jezus. W Piśmie Świętym znajdujemy trzy fragmenty, w których użyto określenia „chrześcijanin”:

Dzieje Apostolskie 11:26
„[...] a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami”.

Dzieje Apostolskie 26:28
„[...] a na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem”.

1 Piotra 4:16
„[...] wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga”.

Odpowiedź na pytanie #2
„Czy gdy Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi dał im «wolną wolę»?”

Z opisu, który znajdujemy na kartach Pisma Świętego, wynika, że Bóg dał pierwszym ludziom wolną wolę, z czego korzystali. Człowiek został stworzony jako istota odpowiedzialna za swoje czyny, a nie jako urządzenie wykonujące automatycznie określone zadania (jak robot).

1 Mojżeszowa 1:26-28
„[...] potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”.

1 Mojżeszowa 2:15-17
„[...] i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. (16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”.

W innym fragmencie Pisma Świętego widzimy również, że Bóg dał pierwszym ludziom wolność wyborów (na przykład w podejmowaniu decyzji): „[...] utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. (20) Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia” (1 Mojżeszowa 2:19-20).

Gdyby Bóg nie dał pierwszym ludziom wolnej woli, nie dopuściliby się oni grzechu nieposłuszeństwa – nie spożyliby wbrew zakazowi owocu z drzewa poznania dobra i zła: „[...] albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i nie wyśledzone drogi Jego!” (Rzymian 11:32-33).

Odpowiedź na pytanie #3
„Czy przed założeniem świata istniała już Świątynia Boża?”

Wydaje mi się, że Świątynia Boża istniała w niebie przed założeniem świata. W 1. Księdze Mojżeszowej 1:1 czytamy: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.

W tym fragmencie chodzi o ziemię. Cały wszechświat i Niebiańskie Królestwo w niebie (również świat duchowy) zapewne były już dużo wcześniej. Bunt szatana, aniołowie, cherubini, mądrość, czas, rzeczy niewidzialne itp. istniały już przed stworzeniem świata, więc można przypuszczać, że tak było i w przypadku Niebiańskiej Świątyni. Jej odwzorowaniem była prawdopodobnie świątynia, którą zbudował Salomon i która stanowiła świątynię Boga na ziemi. Zobaczmy kilka fragmentów Pisma Świętego, które wskazują na istnienie Świątyni Bożej w niebie:

Objawienie Jana 11:19
„I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad”.

Objawienie Jana 15:5-6
„[...] a potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia Namiotu Świadectwa, (6) i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami”.

Jeśli więc przed stworzeniem ziemi istniał już cały duchowy świat, możemy przypuszczać, że najprawdopodobniej także Świątynia Boża w niebie.

Odpowiedź na pytanie #4
„Jak rozumieć werset z Ks. Obj. 13,8 «I będą jej się kłaniać wszyscy mieszkańcy na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata». BG”

W wersecie tym chodzi o antychrysta, który objawi się przed ponownym przyjściem Jezusa, zwiedzie narody, które nie umiłowały prawdy, i będzie próbował objąć na ziemi władzę. Ci, którzy uznają jego panowanie, będą oddawać mu cześć należną Bogu. Są to ludzie zwiedzeni, potępieni, oddzieleni od Boga i prawdy Jego Słowa (jak wskazuje podany przez ciebie fragment), niezapisani w Księdze Żywota zabitego Baranka – więcej na temat antychrysta dowiesz się, klikając tutaj.

Jeśli masz więcej pytań lub moje odpowiedzi nie były wystarczające, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157963