Nawigacja
Czy jestem sam?
Bóg i człowiek intymna relacja (mistyka) z biblijnej perspektywy

Mistyka to wieloznaczny termin opisujący doświadczenia religijne i jest różnie rozumiany przez poszczególne systemy religijno-filozoficzne. W chrześcijaństwie jest to duchowa droga człowieka (poprzez wiarę), bezpośredniej więzi (społeczności, związku) z Bogiem (już w życiu doczesnym). Jak wskazuje Pismo Święte nie należy jej jedynie łączyć z pojedynczymi, mistycznymi doznaniami (czy darami) typu; mówienie innymi językami, prorokowaniem, wyganianiem demonów, uzdrowianiem czy innymi religijnymi przeżyciami, objawieniami (patrz Ewangelia Mateusza 7:22-23 i 1 List Jana 1:2-7). Mistyka w chrześcijaństwie polega na stałej łączności człowieka z Bogiem, dzięki której utwierdza się on w wierze, trwa w bojaźni Bożej i nabywa umiejętności do życia według Bożych zamysłów – stając się słuchaczem i wykonawcą Jego woli (Jakuba 1:19-25 / Mateusza 7:24-27). Nie jest to jednak połączenie egzystencjalne (fizyczne), ale duchowe (dzięki wierze i przez wiarę); ...(6)... i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; (7) gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy (2 Koryntian 5:6-7). Duch Święty łączy człowieka z Bogiem tak ściśle, że staje się on ciałem Jego ciała [w znaczeniu duchowym (1 Koryntian 15:39-40)], co poprzedza duchowe narodzenie [odrodzenie z Ducha Świętego (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj].

1 Koryntian 6:15
...(15) Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?

1 Koryntian 12:27
...(27) Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.

Rzymian 8:11
...(11) A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

1 Koryntian 3:16-17
...(16) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (17) Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

1 Jana 4:13
...(13) Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.

Warunkiem takiego zjednoczenia (człowiek i Bóg) jest wiara (więcej na temat wiary, kliknij tutaj), która jest darem otrzymanym od tegoż Ducha Świętego [(1 Koryntian 2:10-14) - więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj]. W Ewangelii Jana 14:16-18 Pan Jezus zapowiadał; ...(16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (19) Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. (21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

Efezjan 2:18-22
...(18) Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Zgodnie z nauką Pisma Świętego, chrześcijaństwo nie jest jedynie moralnym czy religijnym systemem (chodzenie do kościoła, studium biblijne, czytanie Biblii, dobre uczynki, sakramenty, życie religijne itp.), ale w pierwszej kolejności intymną i osobistą relacją (więzią) z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem (później dopiero wszystko inne – jak to wygląda w praktyce dowiesz się, klikając tutaj).

Dlaczego ta relacja jest aż tak ważna?
Ponieważ ona ustawia całe nasze życie (myślenie, postępowanie, dążenia, stosunek do Boga i innych ludzi) na „właściwy tor” (Efezjan 4:1-32). W Liście do Efezjan 4:20-24 Apostoł Paweł pisze; ...(20) Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. (21) Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, (22) że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, (23) odnawiać się duchem w waszym myśleniu (24) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Kolosan 2:6-8
...(6) Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;...

2 Koryntian 13:5
...(5) Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.

Przez wiarę, dzięki intymnej więzi (człowiek i Bóg) Jezus jest nieustannie w naszym sercu (Efezjan 3:14-19) i myślach (1 Jana 5:20-21), kierując naszym życiem (1 Piotra 3:15). W Liście do Kolosan 3:1-4 Apostoł Paweł pisze; ...(1) A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale.

1 Piotra 3:15
...(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,...

Brak właściwej relacji z Panem jest głównym powodem naszych niepokojów, trosk, flustracji (Efezjan 2:11-22), a w kościele; kłótni, podziałów i odszczepieństwa (1 Koryntian 3:1-3). Dodatkowo, jeśli brak nam właściwej relacji z Panem (przez Jezusa), żyjemy poza zasięgiem wiary, w której mieści się cała siła chrześcijańskiego życia (więcej na temat życia chrześcijańskiego, kliknij tutaj). W Ewangelii Jana 15:4-7 Pan Jezus powiedział; ...(4) trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

Kolosan 1:27-29
...(27) Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28) Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie; (29) nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.

Bóg powołuje każdego z nas do bliskiego związku z Jezusem i jeśli pomijasz ten ważny element jesteś jedynie chrześcijaninem z nazwy. Siła chrześcijańskiego życia nie tkwi w tym, że wiesz o Jezusie, ale w tym, że jesteś w Jezusie, znasz Go, a On zna ciebie. Dzięki tej społeczności (relacji, więzi) możesz chodzić w światłości, korzystać z Bożych przywilejów (1 Jana 1:7), odczuwać w swoim życiu Jego obecność i wewnętrzne przeświadczenie, oparte nie na emocjach lecz na pracy i obecności w tobie Ducha Świętego (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). W 1 Liście Jana 1:2-7 czytamy; ...(2) a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został - (3) co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. (4) A to piszemy, aby radość nasza była pełna. (5) A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. (6) Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. (7) Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

Dlatego tak ważne jest żyć w intymnej (duchowej) więzi z Jezusem (nie chodzi tutaj jednak o religijny, ale duchowy związek – więcej na ten temat, kliknij tutaj), dzięki której możemy podążać właściwą (Bożą) drogę drogę życia. W Ewangelii Mateusza 7:21-24 Pan Jezus powiedział; ...(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

Taka relacja (człowiek i Bóg) może rozwijać się tylko wtedy, kiedy wiemy czego Bóg od nas oczekuje (jak jest wola Boża dla naszego życia – więcej na ten temat, kliknij tutaj), a my staramy się to realizować (Mateusza 7:24). W tym celu czytamy Słowo Boże (studiujemy Je), głównie jednak po to, aby zbliżać się i poznawać Boga. Nie chodzi tutaj o nabywanie intelektualnej wiedzy, ale praktycznej, którą wykorzystamy do zaangażowania się w plan, który ma dla nas Bóg. Nie jest to więc poznanie rozumowe (intelektualne ani uczuciowe) lecz duchowe (wewnętrzne, głębokie, egzystencjalne), skierowane ku Chrystusowi. O takie poznanie (dla ludzi wierzących) modlił się Apostoł Paweł; ...(14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (16) by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17) żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (19) i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. (20) Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, (21) temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen (Efezjan 3:14-21).

To, że mamy osobistą więź z naszym Panem nie oznacza jednak, że chrześcijaństwo jest sprawa indywidualną (Efezjan 3:20-21), ponieważ potrzebujemy innych wierzących i kościoła (Rzymian 12:4-5 / 1 Koryntian 12:1-31), dla którego Bóg ma plan. Nie możemy więc pozwolić, by nasza indywidualna relacja z Bogiem zastępowała (czy ograniczała) nasze zaangażowanie w życie innych wierzących (również kościoła).

1 Koryntian 12:12-27
...(12) Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; (13) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. (14) Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. (15) Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? (16) A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? (17) Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? (18) Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. (19) A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? (20) A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. (21) Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. (22) Wprost przeciwnie: Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, (23) a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, (24) podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność, (25) aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. (26) I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. (27) Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.

Na podstawie projektu prawda. Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169635