Nawigacja
Czy ty uważasz kościół katolicki za Babilon Wielki?

Czym jest Babilon Wielki w kontekście Pisma Świętego?
Pismo Święte używa określenia „Babilon” [wszetecznica (Objawienie Jana 17:1-6)] jako symbolu systemu ogarniającego cały świat (zdominowany przez szatana), przejawiającego się polityczno-gospodarczą i religijną niegodziwością. Oznacza idee, związki i przedsięwzięcia obce Bogu, prowadzące do osiągnięcia władzy i dominacji, świadczące o wynoszeniu się człowieka ponad mądrość i zamiary Boga.

Objawienie Jana 14:8
„[...] drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”.

Opis sądu Bożego nad Babilonem Wielkim znajduje się w Księdze Objawienia Jana 17-19:6 (aby przeczytać ten fragment, kliknij tutaj).

Jeśli chodzi o kwestię religijną, Babilon (wszetecznica) w sensie przenośnym oznacza w Piśmie Świętym odstępstwo i niewierność wobec Boga (Izajasza 1:21 / Jeremiasza 3:9/ Ezechiela 16:14-18 / Ezechiela 32 / Jakuba 4:4). Dotyczy: przyjaźni i współdziałania sług Bożych z systemem tego świata i jego metodami, życia w kłamstwie, podstępnych intrygach, niemoralności, nieprawości, niewłaściwych praktykach religijnych i służbie Bogu budowanej na ludzkich pomysłach, w sposób przeciwny Jego woli.

Babilon odnosi się więc do odstępczych religii i Kościołów (w tym i odstępczego chrześcijaństwa), które nie kierują się prawdą (więcej na ten temat tutaj), sprawiedliwością (Objawienie Jana 3:14-22 / Mateusza 7:21-27), naukami Słowa Bożego (więcej na ten temat tutaj) ani wolą Bożą (więcej na ten temat tutaj), a ich fałszywe, obce Bogu doktryny i wskazówki wdarły się do Kościoła Jezusa Chrystusa i „wymieszały” ze zdrową nauką (1 Koryntian 5:6-8 / 2 Tymoteusza 3:13-17) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Czytając Nowy Testament, odnajdujemy fragmenty, w których przestrzegał przed tym sam Pan Jezus (Mateusza 24:4-12), a także Apostoł Paweł (1 Tymoteusza 4:1-11), Piotr (2 Piotra 2:1-3), Jan (1 Jana 2:18-19) i Juda (Juda 1:4). Listy do siedmiu zborów zamykają listę ostrzeżeń przed przyszłym odstępstwem (Objawienie Jana 2:1-3:22). W Ewangelii według Mateusza 7:21-27 Pan Jezus powiedział: „[...] nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

Wszetecznica jest poddana szatanowi i stanowi kąkol (Mateusza 13:24-30). To świat (1 Jana 2:15-17) – jego idee, przedsięwzięcia, system myślenia, upodobania itp. – który wdarł się do Kościoła Jezusa Chrystusa (Mateusza 13:36-43). Możemy więc powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki odpowiada opisanej w Piśmie Świętym wszetecznicy, a dowód tego możesz znaleźć, klikając tutaj lub tutaj.

Dziękuję,
Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157956