Nawigacja
Czy mogę sobie wieszać na ścianie zdjęcia Britney Spears?

Słucham tej piosenkarki już wiele lat i lubię jej głos. Bardzo lubię zbierać o niej informacje i kupuję jej płyty. Czy to jest grzech? Britney traktuję jak zwykłą osobę bo jest zwykłą osobą. Mam na ścianie w swoim pokoju kilka jej plakatów. Czy mogę to robić? Ostatnio czytałam o bałwochwalstwie i nie wiem, czy to też tego dotyczy. Paru osób pytałam się; to piszą, że można, a niektórzy nie. Przecież ja nie chcę Pana Boga przez to urazić. Kocham Pana Boga, zawsze się modlę kiedy mam czas, rozmawiam z nim.

Serdecznie pozdrawiam cię w imieniu Jezusa.
Piszesz, że otrzymałaś już różne odpowiedzi, które niestety nie zaspokoiły cię, szukasz więc dalej. Z pewnością moja odpowiedź „możesz” albo „nie możesz” również cię nie zadowoli. Skupię się więc na tym, co moim zdaniem pomoże ci w końcu znaleźć odpowiedź (z Bożą pomocą).

Proszę, abyś otworzyła swoje serce i postarała się zrozumieć, że wiara chrześcijańska nie jest, jak niektórzy myślą, jedną z wielu religii narzucających swoim zwolennikom prawa i nakazy. Bóg posyłając Jezusa i zawierając Nowe Przymierze (2 Koryntian 3:2-17 / Hebrajczyków 9:14-15 / 1 Piotra 2:4-8), chce, abyś żyła z Nim w bliskim związku (nie religijnym, lecz duchowym – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj), a następnie wypełniała Jego prawo – nie dlatego, że tak cię nauczono, ktoś ci o tym powiedział, tak trzeba czy wypada, ale dlatego, że sama tego chcesz: „[...] na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3) – więcej na temat Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie dowiesz się, klikając tutaj.

Pan Jezus nie przyszedł wprowadzić cię w nowy system religijny, skomplikowany układ wierzeń, przepisów i doktryn – On przyszedł, by cię z nich wyprowadzić (więcej o różnicach pomiędzy religią a wiarą chrześcijańską dowiesz się, klikając tutaj). Bóg chce, aby twój stosunek do Jego prawa miał charakter dobrowolny [nie przymusowy (1 Jana 5:1-3)], a to może wprowadzić do twojego życia jedynie Duch Święty (Jana 16:13-15) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj. Jego zadaniem jest bowiem odrodzić cię duchowo [(Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], wlać w ciebie Bożą miłość i zapisać Jego prawo na „tablicy twego serca” (Hebrajczyków 8:10).

Dokładnie mówi nam o tym 2. List do Koryntian 3:2-6: „[...] wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi; (3) wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. (4) A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia”.

Hebrajczyków 8:10-11
„[...] takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. (11) I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich”.

Stąd też wynikają twoje wątpliwości dotyczące Britney.
Dopiero kiedy „wypisane Bożym palcem” prawo znajdzie się wewnątrz twojej duszy, będziesz mogła według niego żyć, właściwie praktykując wiarę chrześcijańską – w sposób, który podoba się Bogu (dobrowolnie, chętnie, bez przymusu). To również pomoże ci w problemie, o który pytasz. Uważam, że właśnie tego potrzebujesz, a wnioskuję to na podstawie twojego pytania.

Piszesz, że kochasz Boga i nie chcesz Go urazić – więc najwyższy czas, abyś dowiedziała się o Nim czegoś więcej. W Ewangelii według Łukasza 11:9-13 Pan Jezus powiedział: „[...] proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”.

Jest jeszcze inny powód, dla którego w taki właśnie sposób odpowiadam na twoje pytanie. Wielu ludzi uważa się za chrześcijan – mówią oni, że kochają Boga, chcą się Mu podobać, starają się, wierzą, modlą się, chodzą do kościoła itp., ale tak naprawdę nie mają oni nic wspólnego z chrześcijaństwem. Problem tkwi w tym, że wielu z nich wierzy w Boga i kocha Go, ale niestety na swój sposób (mając własne wyobrażenia na Jego temat). Apostoł Paweł interweniował w podobnej sytuacji, gdy miała ona miejsce w życiu jego rodaków (ludzi bardzo religijnych):

Rzymian 10:1-4
„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu”.

Zachęcam cię również do przeczytania Listu do Kolosan 2:1-23 (kliknij tutaj), który kończy się słowami: „[...] jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów”.

Pismo Święte wskazuje, że to Bóg (nie świat religijny, w którym żyjemy) określa zasady, prawa i sposób, w jaki należy wierzyć w Niego i Go czcić. W Liście do Efezjan 4:4-6 napisane jest: „[...] jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteśmy do jednej nadziei, która należy do naszego powołania; (5) jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich [...]”, a tymczasem (według różnych szacunków) na świecie jest obecnie 4200-10000 różnych religii. Samych wyznań chrześcijańskich jest blisko 41000, a przynajmniej 75% z nich kieruje się zasadami wiary sprzecznymi z Bożą wolą.

Pozwól, proszę, że przytoczę ci tylko kilka fragmentów Pisma Świętego, które powinny cię zastanowić, zwłaszcza w kontekście różnorodności religii.

Kolosan 2:8-9
„[...] baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości”.

2 Piotra 2:1-3
„Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”.

1 Tymoteusza 4:1-6
„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. (4) Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; (5) albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. (6) Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś”.

Mateusza 7:21-27
„[...] nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie”. W dalszym fragmencie Pan Jezus mówi: „[...] każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

Powyższy fragment (Mateusza 7:21-27) poprzedzają dwa ostrzeżenia:

Mateusza 7:15-16
„[...] strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?”

Mateusza 7:13-14
„[...] wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”.

Teraz moje pytanie do ciebie brzmi: skąd wiesz, że sposób, w jaki kochasz Boga i chcesz się Mu podobać, jest właściwy?

Jest to bardzo ważna kwestia – gorąco zachęcam cię, abyś skorzystała z poniższych linków, ponieważ dzięki nim (i z pomocą Słowa Bożego) poznasz więcej szczegółów:

1. Po zapoznaniu się z pierwszym linkiem sama odpowiesz sobie na pytanie: czy jestem prawdziwą chrześcijanką? Kliknij tutaj.

2. Dzięki drugiemu linkowi będziesz mogła skonfrontować swoje duchowe przeżycia ze Słowem Bożym i odpowiedzieć na pytanie: czy wiara, którą praktykuję, jest właściwa? Kliknij tutaj.

3. Dzięki trzeciemu linkowi dowiesz się, która religia lub Kościół doprowadzi cię do nieba – kliknij tutaj.

4. Po zapoznaniu się z czwartym linkiem dowiesz się (ze szczegółami), czym jest wiara chrześcijańska, czyli wiara w Jezusa – kliknij tutaj.

5. Jeśli w twoim życiu jest coś niewłaściwego, dzięki piątemu linkowi będziesz mogła pojednać się z Bogiem, by móc zacząć z Nim nową drogę życia – kliknij tutaj (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

Jeśli moje wskazówki wciąż nie dały ci odpowiedzi, napisz, proszę, a wówczas będziemy kontynuować naszą dyskusję. Dziękuję i życzę ci dużo błogosławieństwa,
Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157990