Nawigacja
Czy bohater Psalmu Mesjańskiego 69 to Jezus Chrystus?

Odpowiedź na twoje pytanie brzmi: NIE. Głównym bohaterem psalmu 69 jest król Dawid (Psalm 69:1), który wyraża swój smutek i rozczarowanie, jest świadomy swojego grzechu i odpowiedzialności przed Bogiem. Uważa jednak, że jest niesprawiedliwie prześladowany przez swoich wrogów, którzy osaczyli go ze wszystkich stron i doprowadzili na krawędź życia i śmierci.

Pomimo że bohaterem tego psalmu nie jest Jezus, zalicza się go do psalmów mesjańskich (o charakterze proroczym), które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to te, które mówią wyłącznie o Jezusie (w pełnym kontekście). Druga grupa to psalmy, które opisują pewne elementy z życia Jezusa, Jego cechy lub ważne wydarzenia z Nim związane, na przykład: Jego przyjście, posłuszeństwo (Psalm 40 / Psalm 69), wcielenie, Boskość, synostwo (Psalm 2 / Psalm 45), odrzucenie [(Psalm 41 / Psalm 69) również przez rodzinę (Jana 7:5) i ludzi, pośród których mieszkał (Łukasza 4:16-30 / Mateusza 13:53-58)], cierpienie (Psalm 22 / Psalm 69), śmierć (Psalm 69), zmartwychwstanie (Psalm 16), wstąpienie do nieba (Psalm 68), Jego urząd Pośrednika, Proroka, Kapłana i Króla (Psalm 110), Jego charakter (Psalm 118), chwałę, królestwo i panowanie [(Psalm 8 / Psalm 110) do tej właśnie grupy zalicza się psalm 69].

Kontrast podobny do tego w psalmie 69 dostrzegamy też w innych księgach proroczych Pisma Świętego. Czasem pierwszoplanową rolę odgrywa nie bohater, a proroctwo wyrażone w pojedynczym fragmencie (jakby wyrwanym z kontekstu, np. proroctwo z Księgi Izajasza 7:14 użyte w Ewangelii według Mateusza 1:22-23 czy proroctwo z Księgi Micheasza 5:2 użyte w Ewangelii według Mateusza 2:5-6).

Jakie są więc ogólne kryteria pozwalające na sklasyfikowanie tego psalmu jako mesjański (proroczy), mimo że Jezus nie jest jego głównym bohaterem?

Po pierwsze – Jezus powiedział, że psalmy mówią o Nim (Łukasza 24:44). Możemy dostrzec, że najczęściej chodzi tu o pojedyncze fragmenty (np. Pan Jezus użył psalmu 69:5 w Ewangelii według Jana 15:25, a uczniowie użyli psalmu 69:10 w Ewangelii według Jana 2:17).

Po drugie – w Nowym Testamencie psalm ten jest bardzo często cytowany przez Jezusa i innych. Wskazuje na Jego charakter, okoliczności i fakty z Jego życia, które miały miejsce, kiedy chodził jeszcze po ziemi. Poniżej przedstawię dowody – na niebiesko oznaczę fragmenty Nowego Testamentu, które nawiązują do psalmu 69. Pierwsze 6 fragmentów było cytowanych przez Jezusa lub Jego uczniów, następne wskazują na proroctwa pokrywające się z faktami, opisami lub naukami Nowego Testamentu:

Psalm 69:5 i Jana 15:25
„[...] więcej niż włosów na głowie mojej Jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, Silniejsi niż kości moje są ci, Którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem?”
„[...] jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny mnie znienawidzili”.

Psalm 69:10 i Jana 2:17
„[...] bo gorliwość o dom twój pożera mnie, a zniewagi urągających tobie spadły na mnie”.
„[...] wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie”.

Psalm 69:10 i Rzymian 15:3
„[...] bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie”.
„[...] bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie na mnie spadły”.

Psalm 69:22 i Jana 19:28-29
„[...] dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
„[...] potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. (29) A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust”.

Psalm 69:24 i Rzymian 11:9-10
„[...] niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały!”
„[...] a Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą; (10) niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze”.

Psalm 69:26 i Dzieje Apostolskie 1:20
„[...] niech zagroda ich stanie się pustkowiem, a w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców”.
„[...] napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej. oraz: A urząd jego niech weźmie inny”.

Psalm 69:9 i Jana 7:5
„[...] stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej [...]”.
„[...] bo nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego”.

Psalm 69:12 i Łukasza 23:35-37
„[...] wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem”.
„[...] a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. (36) Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet, (37) i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie”.

Psalm 69:22 i Mateusza 27:48
„[...] dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
„[...] i zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić”.

Psalm 69:22 i Marka 15:36
„[...] dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
„[...] i przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć”.

Psalm 69:29 i Objawienie Jana 3:5
„[...] niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!”
„[...] zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami”.

Psalm 69:29 i Objawienie Jana 13:8
„[...] niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!”
„[...] i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity”.

Psalm 69:29 i Objawienia Jana 17:8
„[...] niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!”
„[...] zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie”.

Stanowi to podstawę do stwierdzenia, że psalm 69 ma charakter mesjański, choć Jezus nie jest jego głównym bohaterem. Dziękuję. Jeśli masz więcej pytań, napisz,
Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3163577