Nawigacja
Czym są (w biblijnym znaczeniu); upamiętanie, pokuta i nawrócenie?

Upamiętanie, pokuta i nawrócenie są nierozłączne w procesie pojednania i życia w jedności z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Obejmują one:

1) zmianę sposobu naszego myślenia (upamiętanie),

2) przyznanie się do winy i wewnętrzny smutek z powodu grzechów popełnionych wobec Boga (pokuta),

3) działanie, czyli odwrócenie się od grzesznej drogi życia (nawrócenie).

#1 Upamiętanie
W Biblii słowo „upamiętanie" oznacza zmianę sposobu myślenia – wrogość wobec Boga zostaje zastąpiona wiarą i posłuszeństwem. Dotyczy to zrozumienia, że: prawdziwym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus (Dzieje Apostolskie 2:36), Bóg jest Bogiem, a człowiek (istota grzeszna) Bożym stworzeniem, które ma chwalić swego Stwórcę, czyniąc Jego wolę. Ta zmiana sposobu myślenia musi być tak mocna, że będzie miała wpływ na całe nasze życie – nasze pragnienia, cele, wartości i czyny (przemiana z buntownika w lojalnego Bożego sługę). Niestety bez przekształcenia sposobu myślenia (upamiętania) nie można się zmienić (według Bożych wzorców) i zostać chrześcijaninem.

Marka 1:15
„[...] wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii".

Dzieje Apostolskie 2:36-39
„[...] niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła".

Upamiętanie nie jest jednak naszą zasługą. Nikt nie może o własnych siłach zmienić swojego sposobu myślenia, zrozumieć Boga i przyjść do Niego, jeśli go nie pociągnie Ojciec (Jana 6:44 / Dzieje Apostolskie 5:31 / Dzieje Apostolskie 11:18). Pismo Święte mówi, że jest to praca Ducha Świętego, który przekonuje i pobudza nas do zdrowego myślenia. Dlatego prawdziwe upamiętanie nie jest, jak niektórzy myślą, wynikiem działania sumienia, ponieważ to właśnie Duch Święty przekonuje świat, ludzi niewierzących w Jezusa, o grzechu, Bożym sądzie i sprawiedliwości [(Jana 16:7-8) więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj]. Bez wsparcia Ducha Świętego sumienie może jedynie pobudzić nas do podjęcia mało znaczących decyzji, które nie mają większego wpływu na zmianę naszego życia (więcej o sumieniu dowiesz się, klikając tutaj). Biblia naucza nas, że upamiętanie (zmiana sposobu myślenia) prowadzi do następnych kroków – pokuty i nawrócenia (Dzieje Apostolskie 26:20 / Mateusza 3:8). Nie wystarczy bowiem jedynie poznać umysłem prawdy (nauki) o Bogu, wiedzieć o Jezusie, rozumieć, czym jest zło, grzech i własna niesprawiedliwość – należy coś z tym zrobić, wdrożyć tę naukę w życie.

#2 Pokuta
Pokuta jest stanem wewnętrznego smutku i żalu, w którym osądzamy samych siebie z powodu grzechów i przestępstw popełnionych wobec Boga. Uznajemy Jego sprawiedliwość i potępiając samych siebie, przyznajemy się do winy, wyznajemy grzechy, bolejemy nad naszym grzesznym stanem lub ograniczeniami (niemożnościami) jakie nad nami panują. Stary Testament mówi o takich elementach pokuty jak: oblekanie się we włosiennicę, posypywanie głowy ziemią, tarzanie się, siadanie w popiele, golenie głowy, zakładanie wora pokutnego, post itp. (Ezechiela 27:30-32 / Jonasza 3:4-9 / Jeremiasza 25:34-37 / Izajasza 58:5 / Nehemiasza 9:1-3). Nowy Testament nie wspomina o tego typu praktykach (poza postem – więcej na jego temat dowiesz się, klikając tutaj), ale ukazuje pokutę jako wewnętrzny stan smutku, ukorzenia i skruchy przed Bogiem z powodu naszych grzechów lub słabości (niemożności).

2 Koryntian 12:21
„[...] obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili".

Pokuta jest konieczna dla wszystkich ludzi, którzy pragną znaleźć się w niebie, i jest ściśle związana z pokorą, upamiętaniem, nawróceniem i wiarą w Jezusa Chrystusa. Oderwana od nich jest bez wartości, stanowi pusty akt religijny i nie ma trwałych owoców. Następstwem upamiętania i pokuty jest nawrócenie.

#3 Nawrócenie
Nawrócenie to świadome i dobrowolne (choć pod wpływem działania Ducha Świętego) zawrócenie z grzesznej drogi życia i zwrócenie się w stronę Boga. Jest to w istocie akt odrzucenia grzesznego postępowania (Rzymian 6:3-6), samych siebie [własnego ja (Galacjan 2:19-20 / Łukasza 14:33-34)] i całego grzesznego świata [jego wartości, pragnień i celów (1 Jana 2:15-17)]. Prawdziwe nawrócenie obejmuje całe nasze życie i oznacza:

a) radykalne odwrócenie się od grzechu, a więc zawrócenie z grzesznej drogi życia (Rzymian 6:1-4 / Rzymian 6:11-12);

b) wydawanie owoców dla Boga (Jana 15:16 / Rzymian 7:4), a więc wykonywanie uczynków sprawiedliwości [wydawanie owoców godnych upamiętania (Mateusza 3:8 / Jakuba 4:16-17)].

Pismo Święte wskazuje, że można nawrócić się pozornie i prowadzić życie religijne, pozostawiając własne grzeszne drogi (Mateusza 7:21-23). Jednak prawdziwe nawrócenie (zbawcze nawrócenie będące dziełem Ducha Świętego) to efekt działania Boga, gruntowna zmiana, polegająca na uwolnieniu człowieka od wpływu grzesznego świata, zależności od niego i rzeczy mu podległych (nałogów, fałszywej religii, niewłaściwego zrozumienia Boga itp.). Jest to cud Bożej łaski [Biblia nazywa to „duchowym narodzeniem" (Jana 3:1-8), „odrodzeniem" (Tytusa 3:3-7) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj], którego następstwem jest życie w wierze w Syna Bożego Jezusa Chrystusa [(Hebrajczyków 11:6 / Rzymian 6:3-5) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj]. Wówczas Bóg i Jego wola stają się nadrzędnym celem naszego życia, dzięki czemu (poddawani uświęcaniu - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), „wchodzimy na drogę ze śmierci do żywota” [(Jana 5:24) więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3163592