Nawigacja
Chciałbym opowiedzieć swoją historię i usłyszeć jak patrząc na Boga i Jego Słowo, Ty widzisz rozwiązanie mojego problemu.

Szanując prywatność korespondencji, nie mogę opublikować listu. Streszczę jedynie jego zawartość: człowiek wierzący rozwodzi się, zostawia rodzinę i wiąże się z inną kobietą. Niestety, życie nie układa się po jego myśli i chciałby wrócić do poprzedniej żony, która ponownie wyszła za mąż (za człowieka wierzącego).

Rozwiązanie twojego problemu wraz z uzasadnieniem chciałbym przedstawić w dwóch punktach – pierwszy będzie ukazywał to, co Biblia mówi o rozwodzie i powtórnym małżeństwie, a drugi będzie przedstawiał moją opinią na temat twojego przypadku i dalsze wytyczne. Serdecznie zapraszam.

I Co Biblia mówi o rozwodzie i powtórnym małżeństwie?

Biblia nie milczy na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa i daje wskazówki postępowania ludziom wierzącym w dwóch kategoriach małżeństw:

1) związku ludzi duchowo odrodzonych, praktykujących życie według Ducha, nie według ciała (co to znaczy, możesz dowiedzieć się, klikając tutaj), dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata (Galacjan 2:20 / 1 Jana 2:15-17);

2) małżeństwa mieszanego (osoby wierzącej z niewierzącą).

1. Małżeństwo ludzi duchowo odrodzonych

Zgodnie z nauką Pisma Świętego ludzie odrodzeni tworzą trwałe, nierozerwalne małżeństwo na całe życie (1 Koryntian 7:10 / Malachiasza 2:14-16 / Mateusza 5:31-32). Podchodzi ono pod prawo Nowego Przymierza (1 Mojżeszowa 2:24 / Marka 10:6-9) i jest spełnieniem zamiaru Boga (1 Mojżeszowa 2:18-24), który jest jego autorem (Mateusza 19:6). Małżeństwo takie nigdy nie ustaje [nawet jeśli nastąpi rozwód (1 Koryntian 7:11)], ponieważ jest „niewolniczo związane” (1 Koryntian 7:15).

Owo słowo „związać” (gr. douloo) dosłownie oznacza „zniewolić”. W tej sytuacji żona nie może opuścić męża, ani mąż żony (1 Koryntian 7:11). Jeśliby jednak tak się stało, małżonkowie mają tylko dwa wyjścia: pojednać się albo żyć samotnie. Kolejne małżeństwo jest w tym przypadku w oczach Boga związkiem cudzołożnym (Mateusza 5:32 / Mateusza 19:9).

W myśl powyższej zasady każdy, kto zawarł małżeństwo po narodzeniu z wody i Ducha, a pozostaje w innym związku, powinien go zerwać, a co najmniej zaprzestać współżycia seksualnego. Niektórzy odwołują się do Bożego miłosierdzia, ludzkiej niedoskonałości, tolerancji czy pojęcia „mniejszego zła” i starają się łagodzić ten biblijny pogląd. Oskarżają jego zwolenników o legalizm lub brak miłości czy duchowego poznania. Nieświadomie jednak lekceważą Boga, łamią Jego odwieczną zasadę (Mateusza 19:4-6), wystawiając Kościół na zgorszenie i pośmiewisko (Łukasza 17:1-5 / Marka 9:42). W Ewangelii według Mateusza 28:19-20 Pan Jezus nakazał, aby czynić uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co On sam przykazał. I właśnie opisana powyżej zasada jest zawarta w nauce Jezusa na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa ludzi należących do Jego Kościoła (czyli ludzi duchowo odrodzonych).

Pomimo tak wyraźnego nakazu Biblii w zastraszających statystykach odnajdujemy dowód niesubordynacji względem Boga. Wskazują one, że procent rozwodzących się chrześcijan (tak zwanych „narodzonych na nowo”) i niechrześcijan jest taki sam (35% według raportu Barna Insitute z 2004 roku). Zgodnie ze słowami z Ewangelii według Mateusza 5:32 Pan Jezus robi tylko jeden wyjątek – zezwala na rozwód i powtórne małżeństwo wyłącznie w przypadku wszeteczeństwa.

Dlaczego?
Dowiesz się, czytając 1. List do Koryntian 6:15-20: „[...] czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! (16) Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. (17) Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. (18) Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. (19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? (20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”.

Wyraz „wszeteczeństwo” jest przekładem greckiego słowa porneia. Można je tłumaczyć jako nierząd, prostytucję, rozpustę czy cudzołóstwo. Nieczystość jest niezgodna z życiem chrześcijańskim (Efezjan 5:3), dlatego w przypadku, gdy ma ona miejsce, Jezus dopuszcza rozwód.

Człowiek, który cudzołoży, dowodzi, że wyznawane przez niego chrześcijaństwo jest fikcją i powinien stać się on dla nas jak poganin i celnik (Mateusza 18:14-17). Stworzoną przez niego fikcję należy potraktować jako fikcję, zaś jego małżeństwo jako związek osoby odrodzonej z nieodrodzoną. Osoba odrodzona, która w tym przypadku opuszcza swojego małżonka i wchodzi w kolejny związek, nie popełnia cudzołóstwa, a kto poślubia kogoś tak opuszczonego (tzn. wszetecznika), dopuszcza się grzechu cudzołóstwa.

2. Małżeństwo mieszane (osoba wierząca z niewierzącą)

Zasadę postępowania w przypadku rozwiązania tego małżeństwa ustalił Apostoł Paweł. O rozwód w takim związku może wnieść jedynie strona niewierząca. Osoba wierząca nie jest wówczas niewolniczo związana (1 Koryntian 7:15) i może zawrzeć kolejne małżeństwo, ale jedynie z człowiekiem odrodzonym (1 Koryntian 7:39). Dopiero w Chrystusie człowiek staje się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5:17) i może wejść w związek małżeński stworzony z jednej kobiety i jednego mężczyzny na całe życie [dwóch ludzi duchowo odrodzonych (Mateusza 19:4)].

II Moja opinia na temat twojego przypadku i dalsze wytyczne

Twoje pierwsze małżeństwo należy do kategorii małżeństw mieszanych (odrodzona z nieodrodzonym). Dopuściłeś się cudzołóstwa, zostawiając żonę z dziećmi, a następnie zawarłeś związek z inną kobietą – to, co zrobiłeś, dowodzi, że nigdy nie poznałeś Pana (Efezjan 5:3). Chodzi tu o sytuację, kiedy człowiek, który najwyraźniej jest chrześcijaninem, zawiera związek małżeński, lecz w którymś momencie okazuje się, że jego intencje nie były do końca szczere przed Bogiem. Autentyczność wiary w Jezusa uwidacznia się poprzez trwałą zmianę stylu życia (Rzymian 6:3-5), owoce (Galacjan 5:22-23 / Efezjan 5:9) i dary Ducha Świętego (1 Koryntian 14:12), a także uczynki (Jakuba 2:17 i 26). Powołam się tutaj na przypowieść o czworakiej roli (Mateusza 13:1-23 / Marka 4:1-20).

Twoja pierwsza żona zawarła teraz związek przed Bogiem, który należy do kategorii małżeństwa dwóch ludzi duchowo odrodzonych – wyjaśnienie, co to znaczy, znajdziesz w pierwszej części artykułu. Powinieneś zdać sobie z tego sprawę. Niestety musisz odstawić na bok uczucia i uszanować, co Bóg złączył. To, co się stało, jest konsekwencją twoich błędów. Teraz czas na upamiętanie, a z twojego listu wynika, że już zrobiłeś pierwszy krok.

Jeśli chodzi o dalsze wskazówki dla ciebie:

• Powinieneś jeszcze raz (szczerze) przyjść do Boga. Kieruję cię do artykułu, który będzie ci w tym pomocny: kliknij tutaj.

• Odwróć się od grzechu i niesprawiedliwości.

• Przeproś osoby, które skrzywdziłeś (bardzo dobrze, że już zacząłeś działać).

• Niech na nowo Słowo Boże stanie się twoim duchowym pokarmem.

• Rozmawiaj z Jezusem – dowiedz się, w jaki sposób, klikając tutaj.

• Znajdź społeczność ludzi wierzących i z nimi rozwijaj duchowe życie.

• Obserwuj, co Bóg będzie robił w twoim życiu, słuchaj Go i bądź cierpliwy.

Kiedy szczerze to zrobisz, Jezus da ci dalsze wytyczne. Bóg jest miłosierny i pełen litości. Wierzę, że przyjmie cię jak syna, który powraca do swego kochającego Ojca. Nie zaprzepaść tej szansy.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com.
Dziękuję, Luke     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158010