Nawigacja
Rozpoznawanie duchowych przeżyć.
Czy wiara, którą praktykujesz jest właściwa

Bóg nie pozostawił swoich dzieci na pastwę wilków. Nie tylko dał, ale również wszczepił w nas:

• Swoje Słowo - Jakuba 1:21-22; ...(21) Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. (22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

• Ducha Świętego - Jana 14:16-18; ...(16) Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

• Dał wspaniałego Pasterza, Jezusa Chrystusa - Jana 10:7-15; ...(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. (15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

• Duchowe odrodzenie i nowe życie w Jezusie Chrystusie - Tytusa 3:3-7; ...(3) Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,...

• Bliską duchową więź z Jezusem i możliwość komunikacji - Jana 16:13-15; ...(13) lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.

• Swoją miłość - Rzymian 5:5; ...(5) a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

• Naturalne zdolności obserwacji (1 Koryntian 14:20) - 1 Koryntian 10:14-15; ...(14) Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. (15) Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię (czym jest bałwochwalstwo w świetle nauki Pisma Świętego dowiesz się, klikając tutaj). Bóg ma być w naszym życiu WSZYSTKIM (Mateusza 22:37). Gdy tak będzie nigdy nie zbłądzisz.

Powinniśmy więc korzystać z przywilejów jakie ofiarował nam Bóg (1 Koryntian 2:11-16). Ci, którzy próbują żyć inaczej, stają się łupem zwodniczych działań szatana, fałszywych przeżyć religijnych lub innych duchowych odczuć, kształtujących niewłaściwy odbiór Bożego przesłania. Znaczna część ludzi poprzez różnego rodzaju przeżycia (również duchowe) utwierdza się w przekonaniu, że stoi za tym Bóg. Aby to bliżej poznać chciałbym posłużyć się porównaniem, które pozwoli nam zrozumieć istotę sterowania ludzkim sercem [uczuciami (Jeremiasza 17:9-10) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj], co wpływa na podejmowane przez nas decyzje:

Serce człowieka jest jak instrument muzyczny, na którym może grać Duch Święty, duch samego człowieka (1 Koryntian 2:11) lub sam szatan. Podobnie jest z duchowymi przeżyciami (w zależności od „grającego”). W duszy można wzbudzić wiele radosnych uczuć, pragnień lub nawet uwielbienie, przy pomocy niewłaściwego lub nawet bałwochwalczego ducha. Zakonnica, która z zapierającym dech uwielbieniem klęka przed obrazem Marii Panny, doświadcza autentycznego religijnego przeżycia. Oddaje cześć, odczuwa powagę, miłość, radość, tak samo jakby oddawała cześć Bogu. Nie można zlekceważyć przeżyć hindusów, buddystów, czy wzniosłych uniesień religijnych spirytystów lub innych okultystów. Mogą one być, a czasami nawet są, autentycznym zetknięciem z kimś lub czymś duchowym. Niestety przeżycia duchowe (również przeżycia religijne) nie koniecznie pochodzą od Ducha Świętego.

1 Jana 4:1
(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.

1 Piotra 5:8
...(8) Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że jedynie Duch Święty ma w sobie Boży autorytet, prawdomówność i moc (Jana 15:26 / Rzymian 8:8-9), a my jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie wszelkich odczuć z tym związanych (Marka 13:5-6); ...(15) Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska (Efezjan 5:15-17).

Niewątpliwie duża liczba osób pragnie mieć jakąś miarę, przy pomocy której mogłaby sprawdzić, zbadać lub określić jakość duchowych przeżyć, nauk oraz ich pochodzenie. Przejdziemy teraz przez 7 punktów, które mogą pomóc nam rozwiać te wątpliwości. Serdecznie zapraszam:

#1 - NASZA RELACJA Z BOGIEM.

Jednym z najważniejszych sprawdzianów wszelkich duchowych przeżyć (a więc czy podążasz za głosem Ducha Świętego) jest odpowiedź na pytanie; Jak wpływa to na twój związek z Bogiem, twoje poznanie i stosunek do Niego?

Świat powstał jako „obraz,” przez który Stwórca może pokazać Swą doskonałość wszystkim moralnym i rozumnym istotą.

Rzymian 1:20
...(20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,...

Objawienie Jana 4:11
...(11) Godzien jesteś Panie, przyjąć chwałę, część, i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś, i z Twojej woli zostało stworzone i zaistniało.

Równowaga i porządek we wszechświecie wymaga więc, by Bóg był we wszystkim wywyższony. On czyni wszystko dla własnej chwały, dlatego wszystko co pochodzi od Ducha Świętego, służy dla Jego najwyższej chwały i czci.

Izajasza 42:8
...(8) Ja jestem Pan, to jest moje imię i nie oddam mojej chwały nikomu.

Każde przeżycie służące wywyższeniu Boga (według wszelkiego prawdopodobieństwa) pochodzi od Niego. I odwrotnie; wszystko co przysłania Jego chwałę, kieruje na inne osoby [patronów, pośredników, (wyjąwszy Jezusa (Izajasza 42:6-7 / 1 Tymoteusza 2:5-7 / Jana 14:5-6 / Hebrajczyków 9:14-15 i 24 / 1 Jana 2:1-2)] lub sprawia, że wygląda On mniej wspaniale, pochodzi z ciała lub od diabła.

Jak więc możesz dowiedzieć się, czy za twoimi przeżyciami stoi Bóg?

Najlepiej postaw sobie pytanie;
Co przez te przeżycia zmieniło się w twoim stosunku do Boga. Jeśli ten nowy pogląd, nowe zetknięcie z duchowymi rzeczami spowodowały, że bardziej nienawidzisz grzechu, a miłujesz Boga, jeśli te przeżycia wywyższyły Go w twoich oczach, jeśli oczyściły pojęcie o Jego Istocie i jest On dla ciebie wspanialszy niż był przedtem, to możesz wnioskować, że jesteś na właściwej drodze.

#2 - NASZ STOSUNEK DO JEZUSA CHRYSTUSA (Rzymian 1:1-5).

W dzisiejszym świecie, wiele rzeczy robionych w imię Jezusa jest tylko wykorzystaniem Jego Świętego imienia i służy „cielesnym celom.” Czasem wspomina się Jego imię w taki sam sposób, i w takim samym celu, w jaki czynią to ambitni politycy. Pod fałszywą świętością, próbują oni ukryć sprawy cielesne i zwieść prostodusznych słuchaczy. Podobnie czyni to osoba, która z trwogą lub rozgoryczeniem wypowiada słowa „o Jezu,” „o Najświętszy Jezu,” pragnąc przez to pokazać swą religijność. Często jednak owoce życia tej osoby zdradzają, że Jezus nie jest w centrum jej życia, a więc nie jest wszystkim i we wszystkim.

Niezależnie od tego, gdzie współczesna religia lub świeccy ludzie umieszczają Jezusa, Bóg daje Mu najwyższe miejsce na niebie i na ziemi.

Filipian 2:9-11
...(9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Sam Pan Jezus powiedział; ...(13) lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi (Jana 16:13-14).

Dlatego Apostoł Piotr (pełen Ducha Świętego) oznajmił; ...(32) Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy; (33) wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. (34) Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, (35) aż położę nieprzyjaciół twych podnóżkiem stóp twoich. (36) Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście (Dzieje Apostolskie 2:32-36).

Cały list do Hebrajczyków jest poświęcony myśli, że Jezus jest wywyższony ponad wszystkimi. Wykazana jest Jego wyższość nad Aaronem i Mojżeszem (Hebrajczyków 3:3-6), nawet aniołowie upadają przed Nim i uwielbiają Go (Hebrajczyków 1:6 / 1 Piotra 3:21-22). Apostoł Paweł mówi, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, że w Nim mieszka cała pełnia boskości, i że we wszystkim On musi mieć pierwszeństwo (Kolosan 1:15-20).

Chrześcijaństwo bez Chrystusa - to brzmi absurdalnie, choć istnieje jako rzeczywiste zjawisko dzisiejszych czasów. Niestety z biegiem lat, ludzie zaniechali przekazywania chwały przypisywanej Mu przez Proroków, Patriarchów, Apostołów, świętych, starszych, Psalmistów, królów i Serafów. Dla nas (dla ludzi, którzy uwierzyli w Niego) On jest mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Jezus jest naszą nadzieją, naszym życiem, naszym wszystkim we wszystkim teraz i na wieki (2 Tesaloniczan 1:10-12).

Dlatego jest oczywiste, że Pan Jezus musi być w centrum każdej nauki oraz we wszelkich autentycznych duchowych przeżyciach. Wszystko, co czyni Go mniejszym od tego czym ustanowił Go Bóg, stawia obok inną osobę lub przeżycie - jest czystym fałszem i musi być odrzucone - nawet, gdyby to było dla nas przyjemnym przeżyciem.

1 Jana 5:20-21
...(20) Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21) Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

Są też przeżycia psychiczne, które autentycznie wzruszyły daną osobę, budząc przekonanie, że naprawdę spotkała Pana i wzniosła się do „trzeciego nieba.” Ale prawdziwy charakter tego przeżycia ujawnia się dopiero później, kiedy „twarz Jezusa” zaczyna zanikać, a człowiek bardziej zaczyna polegać na uniesieniach emocjonalnych jako na dowodach swojej duchowości. Z drugiej zaś strony, jeśli to nowe przeżycie sprawia, że Jezus staje się dla nas niezbędny, jeśli przenosi nasze zainteresowania z uczuć na Jezusa, to jesteśmy na właściwej drodze. Wszystko co sprawia, że Jezus staje się nam droższy, z całą pewnością pochodzi od Boga.

#3 - NASZA RELACJA WOBEC PISMA ŚWIĘTEGO.

Następnym sprawdzianem odkrywającym prawdziwość duchowych przeżyć jest nasz stosunek do Słowa Bożego oraz wpływ Jego nauki na nasze życie (Przypowieści Salomona 13:13-14).

Choć prawdziwa moc nie leży w literze (tekście Pisma) lecz w Duchu Świętym, który Je natchnął (2 Piotra 1:20-21), nigdy nie należy lekceważyć wartości litery (Efezjan 6:13-17), [zobacz w jaki sposób Pan Jezus walczył z szatanem używając Słowa Bożego (Mateusza 4:1-11)]. Tekst Pisma ma się do Ducha Świętego jak plaster do miodu. Jedno służy jako naczynie dla drugiego - z jedną różnicą. Miód można usunąć z plastra jednak Ducha Świętego nie można oddzielić od tekstu Pisma.

Z tego powodu wzrastające poznawanie osoby Ducha Świętego, będzie oznaczało rosnącą miłość do Słowa Bożego. Przyjmując nawet, że Pismo Święte nie zawsze jest jasne (i że są różnice w interpretacji między równie szczerymi ludźmi), rosnąca miłość do Niego, uwidoczni się „duchowym głodem,” by rozważać Go „dniem i nocą.”

Jeśli tego doświadczasz jest to powód, by wierzyć, że duchowość, w której żyjesz jest prawdziwa. W przypadku, gdy twoja miłość do Słowa Bożego choć trochę słabnie, jeśli twoje pragnienia by „jeść i pić” obniżają się, choć o jeden stopień, powinieneś pokornie przyznać - gdzieś przeoczyłem Boży sygnał.

Jest również ważne, aby własne zachowania, odczucia, duchowe przeżycia czy poglądy, nieustannie poddawać biblijnym normom. Wszystko co nie pochodzi z Pisma Świętego powinno być uważane za podejrzane, aż do chwili kiedy wykaże z Nim zgodność. Niezależnie od wielkości ładunku uczuciowego, nie można dowieść autentyczności duchowych przeżyć, dopóki nie znajdzie się rozdziału lub fragmentu potwierdzającego je (2 Tymoteusza 3:16-17).

Izajasza 34:16
...(16) Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził.

Należy również sprawdzać czy nauka Pisma Świętego wpływa i zmienia nasze życie (2 Piotra 1:3-11 / Hebrajczyków 12:14). Jeśli jest Ono dla nas jedynie; ciekawą lekturą, książką informacyjno-historyczną, tymczasowym źródłem fascynacji religijnej - to jest to złe i należy zmienić (Mateusza 7:26-27 / Jakuba 1:21-25).

Rzymian 2:13
...(13) gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą.

#4 - WPŁYW NAUKI NA NASZE WŁASNE „ja” - „ego.”

Jakość chrześcijańskich przeżyć i posłuszeństwo Duchowi Świętemu można sprawdzać badając jego wpływ na „nasze ja” (Galacjan 2:20). Duch Święty i nasze „ja” są sobie przeciwne.

Galacjan 5:17
...(17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.

Rzymian 8:5-7
...(5) Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. (6)Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. (7) Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może (czym jest życie według ciała i według ducha dowiesz się, klikając tutaj).

Aby Duch Boży mógł w nas twórczo działać, musi mieć na to naszą całkowitą zgodę. On musi potępić i „zabić w nas ciało” - zamieniając nasze naturalne „ja” na Osobę Jezusa (1 Jana 3:2-3). Zmiana ta jest dokładnie wyjaśniona w Liście do Rzymian w rozdziałach 6, 7 i 8, gdzie szukający chrześcijanin przeszedł przez doświadczenie ukrzyżowania (opisane w 6 i 7 rozdziale) i wchodzi na rozległe, wolne tereny rozdziału ósmego. Tutaj jest pozbawiony własnego „ja,” a na tronie jego życia zasiada Chrystus.

W świetle tego nietrudno jest zobaczyć, dlaczego stosunek do „cielesności” jest tak doskonałym sprawdzianem duchowych przeżyć (Galacjan 5:13). Dlatego dobra jest taka zasada; jeśli jakieś przeżycie posłużyło do ugięcia mnie, pomniejszając w moich własnych oczach (oczywiście na rzecz „duchowych” Bożych wartości) to ono jest z Boga. Jeśli zaś przeżycie duchowe dało mi poczucie samozadowolenia, aby chełpić się uznaniem i próżną chwałą, to taki stan i przeżycie jest fałszywe - i należy je odrzucić.

Filipian 2:3a
...(3) I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę,...

1 Piotra 5:5-6
...(5)...wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (6) Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

#5 - WPŁYW NA RELACJĘ WOBEC BRACI i SIÓSTR W CHRYSTUSIE.

Nasz stosunek i związek z braćmi i siostrami w Chrystusie jest następnym dobrym sprawdzianem czy duchowość, w której żyjemy jest właściwa (Galacjan 6:1-3).

Zdarza się, że po jakimś wyjątkowym duchowym przeżyciu niejeden szczery chrześcijanin odsunie się od swych braci i sióstr, rozwijając w sobie ducha krytykowania. Może on mieć szczere przekonanie, że jego przeżycie było czymś wyższym, i że teraz znajduje się w wyższym stanie łaski. Jego Kościół, do którego uczęszcza jest tylko wymieszanym tłumem ludzi, on natomiast jest jedynym prawdziwym „synem Izraela.”

Jest to niebezpieczny stan umysłu, tym bardziej niebezpieczny, że same fakty (pozornie) usprawiedliwiają takie rozumowanie. Brat ten rzeczywiście miał jakieś niezwykłe przeżycie, rzeczywiście otrzymał wspaniałe światło na Pismo Święte oraz wkroczył do „radosnej i nieznanej przedtem ziemi.” Może być też prawdą, że ci, którzy mówią, że są chrześcijanami żyją po świecku, ospale bez duchowego entuzjazmu. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że reakcja na te fakty spowodowała u niego nowy „stan ducha,” który sprawił, że ma on mniej miłości do innych. Dlatego każde duchowe przeżycie, które nie pogłębia naszej miłości do chrześcijan może być bez ryzyka przekreślone i uznane za fałszywe.

Efezjan 4:1-2
(1) Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, (2) z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,...

Wszystko co zmierza do odseparowania nas w widoczny sposób (lub w sercu) od innych chrześcijan nie jest z Boga lecz z „ciała” lub diabła. To co powiększa naszą miłość do braci i sióstr w Chrystusie pochodzi od Boga.

Jana 13:35
...(35) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Z tego powodu, każde duchowe przeżycie pochodzące od Ducha Świętego pogłębi naszą miłość do innych chrześcijan (1 Jana 4:20-21).

1 Jana 5:1
...(1) Każdy kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.

# 6 - WPŁYW NA RELACJE WOBEC ŚWIATA.

Innym dobrym sprawdzianem określającym źródło „właściwej duchowości” (czy przeżyć z tym związanych) jest nasz stosunek do świata.

Przez słowo „świat” nie mam na myśli pięknego porządku przyrody, który stworzył Bóg. Nie mam też na myśli świata zgubionych ludzi. Z pewnością prawdziwe Boże dotknięcie pogłębi nasze uczucie zadowolenia z piękna przyrody i wzmocni miłość do zgubionych ludzi. Mnie jednak chodzi o coś zupełnie innego. Niech więc Apostoł Jan wprowadzi nas w ten temat:

1 Jana 2:15-17
...(15) Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.

A więc chodzi mi o świat cielesnych przyjemności, jego systemu wartości, pożądania ziemskich dóbr, sławy i grzesznej radości. Świat ten żyje bez Chrystusa, podąża za radą szatana, który rządzi systemem współczesnego świata i działa w ludziach żyjących bez Boga (Efezjan 2:2). Zawsze powinniśmy pamiętać, że świat i prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to dwie odrębne grupy ludzi.

2 Koryntian 6:14-18
...(14) Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;...

System tego świata jest tymczasowy i zostanie przez Boga zniszczony (1 Jana 2:17), a my jesteśmy tutaj „obcymi przechodniami” (Hebrajczyków 11:12-16 / 1 Piotra 2:11). Celem oraz pragnieniem w chrześcijańskim systemie wartości jest więc; wypełnianie Bożej woli (Efezjan 5:15-17 / Rzymian 12:2), Jezus (Kolosan 3:1-6), ewangelizacja (Marka 16:15-6 / Mateusza 28:19-20), życie według Ducha (Galacjan 5:16-17), owoce Ducha (Galacjan 5:22-23), przyszłość i wieczne wartości w Bożym Królestwie (1 Koryntian 2:9-10). Wiara zwyciężająca ten grzeszny świat to wiara dostrzegająca te wartości oraz rzeczywistość wieczną, w której rządzi sprawiedliwość, miłość i prawda (2 Piotra 3:13-14).

Prawdziwa Boża praca dokonana w naszym sercu będzie więc prowadziła do tego, że nie będziemy pasowali do świeckiej społeczności. Człowiek duchowo odrodzony (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7) posiada cele, zainteresowania, wartości i pragnienia odmienne oczekiwaniom człowieka „ze świata” (2 Koryntian 5:17 / 2 Koryntian 6:14). Miłość do świata niszczy naszą więź z Bogiem i prowadzi do duchowego zniszczenia (1 Jana 2:15-17). Niewłaściwe zrozumienie lub ucieczka od tego, może mieć więc w naszym duchowym rozwoju tragiczny skutek (Łukasza 8:14).

# 7 - WPŁYW NA NASZ STOSUNEK DO GRZECHU.

Ostatnim sprawdzianem autentyczności chrześcijańskich przeżyć oraz posłuszeństwo Duchowi Świętemu, będzie postawienie sobie pytania; jak wpływa to na mój stosunek do grzechu?

Grzech jest wykroczeniem skierowanym przeciwko Bogu (Psalm 5:5-7 / Joba 34:9-10), dlatego w chrześcijańskim systemie wartości obojętność na grzech jest nie do akceptacji (2 Koryntian 6:14-16).

Galacjan 2:17-18
...(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą...

Kiedy Bóg odradza nas na nowo (co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj), „zaszczepia” w nas prawo moralne (zrozumienie istoty grzechu i jego wpływ na nasze życie). Podważa to postawę tych, którzy uważają, że ich złe czyny [również chodzi o zawiść, samowolę, egoizm, próżność, zazdrość, obłudę, brak cierpliwości itp. (Kolosan 3:5-10 / Marka 7:21-23)] nie są w istocie grzechem lub grzechem już wybaczonym (Hebrajczyków 3:12-13 / Rzymian 8:3). Dlatego prawdziwe działanie Ducha Świętego w sercu człowieka odwróci go od grzechu, skłoni do walki, zwracając ku świętości (1 Piotra 1:14-17).

Tytusa 2:11-13
...(11) Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie pobożnie żyli, (13) oczekując błogosławionej nadziei objawienia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Nie wiem czy zauważyłeś, że ta sama łaska co zbawia, uczy nas pobożnego życia. A więc jedno współpracuje z drugim. Człowiek mający szczere serce nie będzie miał z tym trudności. Dlatego sprawdzając własne skłonności; odkryj jakie miejsce zajmuje w twoim życiu grzech. W odniesieniu do Pisma Świętego, Zbawiciela i własnej duszy; wszystko co osłabia nienawiść do grzechu możesz natychmiast zidentyfikować jako fałsz. To co bardziej uatrakcyjnia świętość i czyni grzech nie do zniesienia można przyjąć jako prawdziwe.

Psalm 5:4-5
...(4) Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, zły nie może z Tobą przebywać. (5) Nie ostoją się chełpliwi przed oczami Twymi, nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

Mam nadzieję, że przytoczone punkty pomogą ci zbadać stan własnej wiary i ewentualnie podjąć kroki do jej naprawy. Niech Bóg ci w tym dopomoże.

Dziękuję, Luke.
W oparciu o artykuł nieznanego mi autora (wykorzystując do domowych studiów biblijnych).

Po więcej informacji napisz; luke@zaJezusem.com
lub odwiedź stronę internetową;     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3161359