Nawigacja
Pocieszenie przygnębionym i obciążonym

Patrząc na życie biblijnych bohaterów wiary, powinniśmy się od nich uczyć. Oni również przechodzili ciężkie doświadczenia i potrzebowali wsparcia w trudnych dla nich momentach. Chwalebnym świadectwem ich życia było to, że nigdy nie zaparli się Boga, wytrwali do końca, ufając, że ich wspomoże. Spójrzmy więc na kilka tego przykładów:

• Jakub przeżywał wielki smutek z powodu utraty syna, Józefa. Życzył sobie śmierci i niczym się nie dał pocieszyć (l Mojżeszowa 37:33-35).

• Hiob stracił cały swój majątek, a następnie tragicznie zginęły jego dzieci, na dodatek ciężko zachorował. Będąc w wielkim smutku, myślał, że Bóg go opuścił. Jednym słowem; Hiob znienawidził „twarde życie” (Hioba 10:1 / 29:2-5).

• Dawid popełnił wielką nieprawość. Chodził w oskarżeniu sumienia i ciężkim przygnębieniu. Stan swój opisuje w kilku Psalmach; „...Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień.…Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich” (Psalm 32:3-4).

• Uwięziony Jan Chrzciciel był w wielkiej rozterce i przeżywał chwile zwątpienia; „...(19) Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?” (Łukasza 7:16-21).

• W podobnej sytuacji był Apostoł Piotr; „...(75) I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał” (Mateusza 26:75).

Nasze czasy, również obciążają nas stresem (w większości życiowym), dla przykładu; trudnościami w pracy, bezrobociem, relacjami w rodzinie lub otoczeniu, dziwną polityką, trudną ekonomią, finansami, chorobami, śmiercią bliskiej osoby, popełnianymi błędami (przez nas lub innych), samotnością itp. Niestety wszystko wskazuje, że będzie coraz trudniej.

Dziś wielu ludzi (również chrześcijan) pod wpływem stresu i obciążeń żyje w różnych stadiach przygnębienia. Często prowadzi to do zwątpienia, za czym idzie ból i obciążenie negatywnym myśleniem. To z kolei pogrąża i prowadzi do izolacji, czego następstwem jest jeszcze głębsze przygnębienie. W takich sytuacjach, szczególnie potrzebujemy wsparcia, pomocy i Bożej mądrości. Dlatego jakże aktualne są dziś Słowa Pana Jezusa; „...Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie...” (Mateusza 11:28).

Choć wielu z nas zna te słowa, odkryjmy na ich przykładzie Boże rozwiązanie problemu stanu przepracowania, przygnębienia bądź obciążenia. Zacznijmy od słów: „...Pójdźcie do mnie wszyscy...”

W jaki sposób (dziś) możemy przyjść do Jezusa i utwierdzić z Nim swój związek?

Chciałbym tutaj zasugerować trzy (ściśle powiązane z sobą) praktyczne wskazówki:

1. Pierwszą jest przyjścia do Jezusa w modlitwie (duchowej rozmowie).

Zobaczmy w jaki sposób Psalmiści Starego Testamentu (w modlitwie) „wylewali swoje serca” przed Bogiem:

• Jeśli byli smutni i obciążeni - szczerze to wyrażali (patrz na Psalmy 13 / 102).

• Gdy otrzymali pomoc bądź pocieszenie - mówili to przed Bogiem i ludźmi (patrz na Psalmy 41 / 91 / 32 / 73).

• Jeśli potrzebowali podjąć decyzję - pytali, a następnie słuchali odpowiedzi (patrz na Psalmy 32 / 40 / 1).

• Jeśli ufali Bogu w swoich okolicznościach - czynili swoje wyznanie (patrz na Psalmy 23 / 43).

• Jeśli byli zadowoleni - wyrażali to uwielbieniem, dziękczynieniem oraz radością przed Bogiem i ludźmi (patrz na Psalmy 100 / 96).

Czy myślałeś kiedyś, aby w ten sposób razmawiać z Jezusem?

2. Drugą praktyczną wskazówką przychodzenia do Jezusa jest wsłuchiwanie się w głos Jego Słowa (zapisanego w Piśmie Świętym).

Zanim jednak zaczniesz czytać, poproś Boga, aby otworzył ci „duchowe zmysły,” abyś to zrozumiał i zastosował w życiu. Piszę to dlatego, ponieważ znam ludzi, którzy potraktowali Pismo Święte bez modlitwy (jak zwykłą lekturę). Dlatego dziś leży Ono na półce z innymi książkami, niezrozumiane. Tylko autor (Duch Święty), rozumie Tę Księgę, a Jego zadaniem jest otworzyć nasz umysł i serce na właściwe poznanie Jezusa (patrz na Ewangelie Jana 16:13-15 - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Pierwsze dwie praktyczne wskazówki przychodzenia do Jezusa czynisz osobiście (może zaniedbywałeś je ostatnio lub nigdy nie praktykowałeś?).

3. Trzecią praktyczną wskazówką jest społeczność (relacja) z ludźmi poważnie traktującymi Osobę i dzieło Jezusa.

Sam Pan Jezus powiedział; „...Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mateusza 18:20). We wcześniejszym wersecie (19) Jezus informuje, że będzie ich wysłuchiwał.

Hebrajczyków 10:23-25
„...(23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; (24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża”.

Obecna psychologia potwierdza potrzebę relacji międzyludzkich. Odizolowanie się obciążonego człowieka jeszcze bardziej go pogrąża. Dlatego Pan Jezus powołał nas do osobistej więzi z Sobą [(Jana 15:1-7) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] jak i do bliskiej wspólnoty z Jego ludźmi (z chrześcijanami - więcej o tym dowiesz się, klikając tutaj).

Osobiście rozwijałem się we wspólnocie chrześcijańskiej i uczestniczyłem w małej grupie domowej. W takiej grupie łatwiej się było otworzyć i znaleźć przyjazne dusze, a rozważając wspólnie Pismo Święte uzupełnialiśmy się wzajemnie w Bożej ochronnej mądrości. Słowo Boże dawało nam pozytywne myślenie i zmieniało nastawienie do życia. Dawało optymizm, wsparcie, poczucie Bożego prowadzenia (tu na ziemi) jak również pewność życia wiecznego z Bogiem. Dlatego dobrze jest znaleźć chrześcijańską społeczność (żyjącą w osobistej więzi z Jezusem Chrystusem) i być jej częścią - gdzie możesz znaleźć taka społeczność, kliknij tutaj.

Właśnie omówiliśmy trzy (ściśle powiązane z sobą) sposoby przychodzenia do Jezusa, pomocne w stanach przygnębienia i obciążenia. Rozważmy teraz dalsze słowa fragmentu z Ewangelii Mateusza 11:28 (pierwsza część brzmiała; „...pójdźcie do Mnie wszyscy...” Druga; „...którzy jesteście spracowani i obciążeni...”).

Patrząc obiektywnie, chyba wszyscy jesteśmy czymś obciążeni, spracowani lub przygnębieni. Czy więc słowa te są zaproszeniem dla ciebie? Jeśli tak, szczerze zastosuj wcześniejsze trzy wskazówki, a wówczas doświadczysz spełnienia obietnicy Jezusa zapisanej w trzeciej części tego fragmentu; „...a Ja wam dam ukojenie...”

Ukojenie jest stanem uspokojenia, uciszenia, pokoju, świadomości bezpieczeństwa życia w Bogu. Tą błogość przeżywał Psalmista; „...Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, Tak we mnie spokojna jest dusza moja” (Psalm 131:2).

Stan pokoju „z góry” doświadczali (i wciąż doświadczają) prawdziwi ludzie wiary; „...A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:7).

Właśnie taki stan, obiecał Jezus tym, którzy na Nim polegają; „...To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Jana 16:33). „...Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka...” (Jana 14:27).

Zauważ, że pokój, o którym mówi Pan Jezus nie wypracujemy sami, ani nie stworzą go zewnętrzne warunki społeczne (pokój ten jest Bożym darem, niezależnym od zewnętrznych okoliczności). Dlatego pamiętaj; tylko w Jezusie znajdziesz pomoc, uspokoisz swoje serce i obciążony umysł; „...(14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; (17) i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko” (Efezjan 2:14-17).

Zacznij więc na nowo praktykować powyższe wskazówki przyjścia do Jezusa. Próbuj, dąż, proś, błagaj, a spełni ci się; „...(7) Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (8) Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. (10) A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen! (12) Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie!” (1 Piotra 5:7-12).

Na podstawie artykułu Grzegorza B.
Jeśli masz pytania na temat powyższego rozważania proszę o kontakt:
luke@zaJezusem.com
lub odwiedź stronę internetową:     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3093598