Nawigacja
Czym jest chrzest, jak go rozumiesz, kogo dotyczy i czy jest on dla nas aż tak ważny?

Mateusza 28:19-20
„[...] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".

Baptizo jest greckim słowem określającym chrzest. Pochodzi od wyrazu bapto, który oznacza: zanurzyć, zamoczyć, zatopić albo pogrzebać w czymś. W przypadku chrztu zanurzenie symbolizuje obmycie z grzechów przeszłości (Dzieje Apostolskie 22:16), wskazuje moment upamiętania (Dzieje Apostolskie 2:38 / Marka 1:4 / Efezjan 4:22-32), stając się publiczną deklaracją decyzji o odrzuceniu grzesznego trybu życia (Rzymian 6:3-5 / Rzymian 12:1-2) – Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 3:18-19). Wynurzenie z wody symbolizuje powstanie i start do nowego stylu życia (Efezjan 4:22-32 / 2 Koryntian 5:16-19), opartego na Ewangelii (2 Tesaloniczan 2:13-14 / 2 Tymoteusza 3:15-17) – więcej o Ewangelii i o tym, w jaki sposób możesz Ją przyjąć, dowiesz się, klikając tutaj.

Rzymian 6:3-5
„[...] czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania [...]".

Zgodnie z Pismem Świętym chrzest jest: aktem posłuszeństwa (Dzieje Apostolskie 2:38), symbolem odpuszczenia (obmycia) z grzechów oraz świadectwem przemiany, która dokonała się w życiu chrześcijanina przez wiarę w Jezusa (Rzymian 6:3-5).

Kolosan 2:12-13
„[...] wraz z Nim [Chrystusem] zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nimi ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy [...]".

Chrzest nie oznacza przyłączenia się do jakiegokolwiek wyznania religijnego, lecz jest świadomą i dobrowolną decyzją oddania się i pójścia za Jezusem Chrystusem (Mateusza 28:19-20 / 2 Koryntian 5:14-21) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Z tego właśnie powodu nazywamy się chrześcijanami (Dzieje Apostolskie 1:26): „bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” (Galacjan 3:27) – więcej o wierze w Jezusa dowiesz się, klikając tutaj.

Każdy wierzący, który nawrócił się i poszedł za nauką Jezusa, powinien się ochrzcić.

Dzieje Apostolskie 8:12
„[...] kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty [...]".

Mateusza 3:13-16
„[...] wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na Nim [...]".

Skoro nawet Jezus przyjął chrzest, każdy chrześcijanin powinien to uczynić (Dzieje Apostolskie 22:16 / Marka 16:15-16).

Potrzeba przyjęcia chrztu jest dziś tematem wielu dyskusji. Niektórzy uważają, że chrzest nie jest potrzebny do zbawienia, nie jest koniecznością. Z pewnością nawróconemu złoczyńcy [ukrzyżowanemu obok Jezusa (Łukasza 23:43)] nie był on potrzebny. Jeśli jednak prawdziwie uwierzyłeś w Jezusa, twoje życie uległo przemianie – i jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, chrzest jest ci potrzebny.

1 List Piotra 3:21
„[...] ona [woda] jest obrazem chrztu, który teraz i nas zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa [...]".

Jak ważny jest chrzest?

• Dla Jezusa był na tyle ważny, że go przyjął (Mateusza 3:13-15).

• Był na tyle ważny, że praktykowano go w czasie Jego służby (Jana 3:22 / Jana 4:2) i po niej (1 Koryntian 1:14-16).

• Był na tyle ważny, że Jezus nakazał, aby udzielać go każdemu, kto w Niego uwierzy (Marka 16:15-16).

• Był na tyle ważny, że ludzie, którzy prawdziwie uwierzyli, przyjmowali go, czując taką potrzebę (Dzieje Apostolskie 8:12 / Dzieje Apostolskie 10:47-48).

Różne denominacje mają odmienne metody chrztu – w niektórych kropi się lub polewa wodą, podczas gdy w innych stosuje się całkowite zanurzenie. Jak wcześniej wspomniałem, słowo „chrzest” oznacza pogrzebanie, zatopienie, zanurzenie, a nie pokropienie czy polanie.

Jana 3:23
„[...] Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić [...]".

Dzieje Apostolskie 8:38
„[...] i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go [...]".

Przez symbolikę chrztu (zanurzenie, wynurzenie z wody) oraz we fragmentach Słowa Bożego widzimy, że dotyczył on (i wciąż dotyczy) ludzi dorosłych, którzy prawdziwie uwierzyli w zbawcze dzieło Chrystusa, poddając się Jego panowaniu (duchowemu kierownictwu). Nie znajdujemy fragmentów popierających lub uzasadniających chrzest niemowląt (ponoć zmazujący grzech pierworodny). Chrzest wymaga świadomego przyjęcia Ewangelii (Rzymian 6:17-18 / 1 Koryntian 15:1) i wiary (Marka 16:16 / Dzieje Apostolskie 8:12), której następstwem jest: skrucha (Mateusza 18:4 / Jakuba 4:6-10), przyznanie się do win, ich wyznanie (Dzieje Apostolskie 3:17-23), odrzucenie grzesznego stylu życia (Rzymian 6:3-5), przyjęcie Jezusa (Jana 1:10-13) i pójście za Jego nauką (Łukasza 14:33) – więcej na temat biblijnej drogi do zbawienia dowiesz się, klikając tutaj.

Małe dzieci (czy niemowlęta) nie są dostatecznie dojrzałe, aby to zrozumieć, a następnie wykonać. Każdy, będąc wystarczająco dojrzałym, musi osobiście zrozumieć, podjąć decyzję, przeżyć duchowe odrodzenie [(Tytusa 3:3-5) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] i ochrzcić się. Te elementy (również chrzest) są w życiu chrześcijanina niezwykle ważne, stanowiąc temat wielu dyskusji.

Dzieje Apostolskie 22:16
„[...] a czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego [...]".

Nasz grzech nie zostanie jednak odpuszczony przez sam obrządek chrztu. Nikt też nie zostanie zbawiony tylko dlatego, że się ochrzcił w wodzie, lecz dlatego, że się narodził na nowo (Jana 3:1-8 / 1 Jana 1:10-13) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj. Autentyczność tego uwidoczni się w zmianie stylu życia chrześcijanina (Rzymian 6:3-5), w owocach (Galacjan 5:22-23 / Efezjan 5:9), w darach Ducha Świętego (1 Koryntian 14:12) oraz uczynkach (Jakuba 2:17 i 26)– więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Rzymian 6:1-6
„Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi [...]".

Każdy dojrzały, odpowiedzialny chrześcijanin może udzielić chrztu. Pismo Święte nie zawiera żadnych, dotyczących tego specjalnych wymogów, ponieważ to Bóg jest dokończycielem dzieła, a nie osoba, która chrzci.

Chrzest powinien być udzielany w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Mateusza 28:19-20
„[...] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".

Jeśli prawdziwie uwierzyłeś w Jezusa, nawróciłeś się, a nigdy nie byłeś ochrzczony w wodzie, teraz jest czas, aby to uczynić. Dla chrześcijanina chrzest jest: przykazaniem, wyrazem posłuszeństwa, oddzieleniem od świata i – najważniejsze – świadectwem duchowej przemiany, która dokonała się w jego życiu. Pismo Święte wyraźnie tego naucza, jeśli więc masz na ten temat inne zdanie, proszę, abyś je zweryfikował.

Marka 16:15-16
„[...] i rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony [...]".

Dziękuję, luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157996