Nawigacja
W co wierzę

Jeśli interesują cię poszczególne zagadnienia, kliknij tutaj. Jeśli chciałbyś przeczytać wyznanie wiary w całości, czytaj poniżej. Serdecznie zapraszam:

ODNOŚNIE BOGA
1. Wierzę w jednego Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy, który jest święty, sprawiedliwy, miłosierny, nieskończenie doskonały - wiecznie istniejący w związku trzech równych sobie (boskich) Osób (w Ojcu, Synu i w Duchu Świętym - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Jest „samoistny” w Swej istocie, i nieskończony w doskonałości. Tylko On sam (w pełni) może rozumieć Swą istotę, dlatego jest bytem i absolutem „sam w sobie.” Jest duchem (Jana 4:24 / 2 Koryntian 3:17) nie posiada ciała, kształtu, nie jest ograniczony czasem, przestrzenią, materią, nie jest związany grzechem ani chorobą. Jest niewidzialny, nieśmiertelny, czysty, bez zmiennych ludzkich uczuć (1 Tymoteusza 1:17 / Hebrajczyków 1:11). Jest Światłością (1 Jana 1:5 / Mateusza 5:48) i przebywa w „światłości” (1 Tymoteusza 6:16), w miejscu niedostępnym dla śmiertelnego człowieka. Jest najczystszą, najświętszą i najwspanialszą z istot, która nigdy się nie zmienia (Malachiasza 3:6 / Jakuba 1:17). Jest miłością (1 Jana 4:7-10), dlatego ma upodobanie w tym co stworzył (1 Mojżeszowa 1:31). Jest najbardziej kochający, łaskawy, miłosierny, współczujący (Izajasza 49:14-15 / Jana 3:16), cierpliwy - pełen dobroci, miłości i prawdy (Jana 3:16 / 1 Jana 4:9-10). Nienawidzi jednak grzechu (Psalm 5:5-7) i jest doskonale sprawiedliwy, a w wykonywaniu wyroków i w sądach straszny (Nahuma 1:1-6 / 2 Piotra 2:4-9) - więcej o Bogu dowiesz się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE PISMA ŚWIĘTEGO
2. Wierzę, że Bóg objawił się nam w Piśmie Świętym (zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie), słowami ludzkich autorów (2 Piotra 1:20-21). Jako słownie natchnione Słowo Boże, Biblia jest bez błędu w orginalnym manuskrypcie. Jest pełnym objawieniem odnośnie zbawienia człowieka, źródłem odkrywczym prawdy o życiu oraz cech, charakteru i woli samego Stwórcy. Pismo Święte (39 Ksiąg Starego Testamentu, Pisma Hebrajskie i 27 Ksiąg Nowego Testamentu, Pisma Greckie) jest ostatecznym (najwyższym) autorytetem, według którego należy realizować plany i cele życia (2 Tymoteusza 3:15-17). Dzięki łasce i mocy Ducha Świętego człowiek jest w stanie (i powinien) wierzyć we wszystko co Biblia naucza, być posłusznym wszystkiemu co Biblia od nas wymaga oraz mieć nadzieję we wszystko co Biblia obiecuje. Jeśli chciałbyś więcej dowiedzieć się na temat interpretacji Pisma Świętego, kliknij tutaj, na temat historii Pisma Świętego, kliknij tutaj, jeśli chciałbyć oglądnąć film na temat Pisma Świętego; Nowy Testament, kliknij tutaj, Stary Testament, tutaj. Więcej na temat Pisma Świętego dowiesz się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE JEZUSA CHRYSTUSA
3. Wierzę, że Jezus Chrystus jest wcielonym Bogiem (w pełni Bogiem i zarazem w pełni człowiekiem - osobą o dwóch naturach). Błędną doktryną jest, że zaczerpnął On tytuł Syna Bożego jedynie z faktu wcielenia lub związku z dziełem odkupienia (Hebrajczyków 1:1-13). Z Biblii dowiadujemy się, że Pan Jezus był jeszcze przed stworzeniem świata (Przypowieści Salomona 30:4-6 / Hebrajczyków 1:1-4 / Jana 1:1-18 / Micheasza 5:1), a więc zanim powstał czas, mądrość, „okręgi niebieskie.” Dlatego zaprzeczenie, że Ojciec jest prawdziwym i wiecznym Ojcem, i że Syn jest prawdziwym i wiecznym Synem jest zaprzeczeniem związku (relacji) w osobie Boga i nauki Pisma Świętego (Kolosan 1:15-19 / Kolosan 2:9 / Jana 1:1-18). Jezus - Zbawca, obiecany Izraelowi Mesjasz, został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii (Łukasza 1:26-35). Prowadził bezgrzeszne życie, został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, powstał cieleśnie z martwych (Dzieje Apostolskie 13:29-31), stając się doskonałą, zastępczą ofiarą za grzechy ludzkości (1 Jana 2:2). Następnie w przemienionym ciele wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca (Marka 16:19) jako nasz Arcykapłan, Orędownik i Zbawiciel (Rzymian 8:34). Wierzę w ponowny powrót Jezusa na ziemię (1 Tesaloniczan 4:16 / 1 Tesaloniczan 3:13), w czasie znanym tylko Bogu Ojcu (Mateusza 25:13) - więcej o Jezusie dowiesz się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE DUCHA ŚWIĘTEGO
4. Wierzę, że Duch Święty jest jedną z trzech Osób, Istoty Boga w Trójcy (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Jest Osobą posiadającą boską naturę [podobnie jak Ojciec i Syn (Mateusza 28:19-20], nosi boskie imiona [Duch Boży (1 Mojżeszowa 1:1-2 / Rzymian 8:8-9)], ma właściwości Boga [wszechwiedzę, wszechobecność, wszechmoc (Jana 14:23-26)] i jest traktowany jako Bóg (Jana 4:24 / Dzieje Apostolskie 5:3-4). Duch Święty jest Osobą bo działa jak osoba; czyli uczy, przekonuje, powołuje, wspiera i mówi (Marka 13:11 / Łukasza 12:12 / Jana 14:26). Ponadto ma cechy charakterystyczne osoby [wolę, rozum, emocje (Efezjan 4:30)], oraz przedstawiany był przez Pana Jezusa jako osoba (Jana 16:7-15).

W Starym Testamencie Duch Święty jest uwidoczniony jako Stwórca (1 Mojżeszowa 1:1-4) i Ten, który namaszczał proroków, przemawiając przez ich usta (Łukasza 1:67 / Marka 12:36). Pod Jego natchnieniem zostały spisane Księgi Starego i Nowego Testamentu (2 Piotra 1:20-21). Duch Święty objawiał wolę Boga [i wciąż objawia], przyszłe wydarzenia i pouczenia (Łukasza 2:26 / Marka 12:36). Uczestniczył w poczęciu Pana Jezusa (Mateusza 1:18-20), chronił Go (Łukasza 1:80), a następnie namaścił do publicznej służby (Mateusza 3:16-17). Posilał Go na pustyni podczas kuszenia (Łukasza 4:1), w trakcie codziennych prób i doświadczeń (Mateusza 4:1). Towarzyszył Mu Swą mocą podczas uzdrowień, wskrzeszań z martwych i innych nadprzyrodzonych znaków i cudów (Łukasza 4:18). Posilał Pana Jezusa w Ogrójcu i w Jego drodze na Golgotę. Również w Duchu Świętym Jezus został przywrócony życiu (Rzymian 8:11).

„Nowa era” Jego działania została zapoczątkowana wylaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2:1-13). Od tego momentu każdy kto w pokucie [pod przekonaniem Ducha Świętego] prawdziwie upamięta się i nawróci, otrzymuje Go podczas swych duchowych narodzin (Jana 3:1-8) - [obietnica Ojca (Łukasza 11:9-13)]. Moment ten jest początkiem nowego życia w jedności z Bogiem, w którym Chrystus (przez społeczność Ducha) staje się naszą uświęcającą mocą (1 Koryntian 2:4-5), utrzymując w świętości, posłuszeństwie i czynnej służbie dla Bożej chwały.

Osobista społeczność z Bogiem przez Ducha Świętego (który kieruje nasze myśli w sferę duchowej więzi z Bogiem) jest podstawą życia prawdziwego chrześcijanina (2 Koryntian 6:11-18 / 1 Jana 1:1-10). Powinniśmy pamiętać, że tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie zaistnieć jako dzieci Boże, praktykować życie chrześcijańskie, zrozumieć charakter Boga i Jego wolę (Jana 16:13-15 / 1 Koryntian 2:11-14). Posiadanie w sobie Ducha Świętego jest również warunkiem zbawienia:

Rzymian 8:9-11
...(9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. (10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. (11) A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was - więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj, nauczanie o Duchu Świętym możesz posłuchać, klikając tutaj.

ODNOŚNIE MARII MATKI PANA JEZUSA
5. Wierzę, że Maria była błogosławioną, pokorną, wierną i pełną miłości służebnicą Bożą - w pełni zasługującą na nasz szacunek i uznanie. Poprzez suwerenny Boży wybór została powołana, wydając na świat Jezusa Chrystusa zbawiciela świata, który otworzył drogę do zbawienia wszystkim ludziom (Jana 3:16-17 / 1 Tymoteusza 2:3-4). Wierzę jednak faktom dotyczącym tej wspaniałej, świętej kobiety, które znajdują uzasadnienie w Biblii (1 Koryntian 15:1-4) - więcej na ten temat możesz przeczytać klikając tutaj.

ODNOŚNIE STANU LUDZKOŚCI
6. Wierzę, że Bóg stworzył doskonałych ludzi (Adama i Ewę) na Swój obraz i podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:27). Oni jednak nie byli Mu posłuszni i zgrzeszyli, będąc skuszeni przez szatana (1 Mojżeszowa 3:1-7). Z tego powodu, świat został przeklęty; wtargnął grzech, płacz, cierpienie i potępienie, burząc stworzony przez Boga porządek (Rzymian 5:18). W ludzkim organiźmie, moralności i duchu zostało zasiane ziarno degeneracji, doprowadzając do zepsucie doskonałego stworzenia jakim był człowiek (1 Mojżeszowa 1:27 / 1 Mojżeszowa 5:1-2), [forma błędu genetycznego, virusa, choroby zakaźnej]. Dzięki temu (poprzez unię z Adamem) stworzenia ludzkie są grzeszne; z natury i z wyboru, odłączone od Boga i pod Jego klątwą (1 Mojżeszowa 3:17-19). Wierzę, że jedynie dzięki Bożemu odkupieniu poprzez Jezusa Chrystusa, możemy być z Bogiem pojednani, odnowieni i uratowani (Rzymian 5:8-21) - w jaki sposób dowiesz się, klikając tutaj.

7. ODNOŚNIE GRZECHU - kliknij tutaj

ODNOŚNIE ODKUPIENIA
8. Wierzę, że jedyną nadzieją zgubionego człowieka jest odkupienie, [czyli odmiana tragicznego losu] dzięki zastępczej ofierze Jezusa Chrystusa. Jego odkupiająca śmierć i zwycięskie zmartwychwstanie stanowią jedyny powód naszego zbawienia (Dzieje Apostolskie 4:10-12). Wierzę, że żaden kościół, denominacja, religia, sakramenty, rytuały, czy nawet pochodzenie z chrześcijańskiej rodziny, nie jest w stanie odkupić ludzkiej duszy. Następuje to poprzez Bożą ingerencję, [Biblia nazywa to odrodzeniem (Tytusa 3:3-6), nowym narodzeniem (Jana 3:1-8) - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się klikając tutaj] gdzie człowiek przekonany przez Ducha Świętego; pokutuje, wyznaje grzechy, odwraca się od grzesznego stylu życia, [Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 2:37-40) - więcej o tym dowiesz się klikając tutaj] przyjmuje Chrystusowe kierownictwo, uznając Go swym osobitym Panem i Zbawicielem (Rzymian 10:9-11). To w widoczny sposób zmienia jego życie, poddane Chrystusowi i prawdzie Słowa Bożego (Jana 14:6). W taki sposób, [duchowo odrodzony człowiek (Tytusa 3:3-7)] zostaje odkupiony (Tytusa 3:3-6), [jeszcze za ziemskiego życia (1 Piotra 1:17 / Filipian 2:12)] staje się dzieckiem Bożym (Jana 1:12-13), dziedzicząc spadek jakim jest życie wieczne - więcej na temat biblijnej drogi do zbawienia dowiesz się klikając tutaj.

ODNOŚNIE NOWEGO NARODZENIA - DUCHOWEGO ODRODZENIA
9. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że każdy człowiek rodzi się duchowo martwy, jest oddzielony od Świętego Boga (duchowo) i zmierza ku wiecznemu potępieniu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). W celu zbawienia i powrotu do właściwego związku z Bogiem, potrzebuje on odnowy (zmiany) i nawiązania z Bogiem relacji [Pismo Święte nazywa to duchowym odrodzeniem (Tytusa 3:3-7), nowym narodzeniem (Jana 3:1-8)]. W rzeczywistości chodzi tutaj o wewnętrzną przemianę [w sensie duchowym (Efezjan 3:14-21)], gdzie „ludzkie serce” zostaje przez Boga zmienione [z „serca kamiennego na serce mięsiste” (Ezechiela 36:26-27)], w które „wpisuje On” Swoje prawa (Hebrajczyków 8:10-11). Wówczas, człowiek otrzymuje poznanie prawdy, duchowe pragnienia [przez Ducha Świętego (1 Koryntian 3:16 / Rzymian 8:1-9)] i chęci do okazywania posłuszeństwa (oddania się) Mesjaszowi (zbawcy) Jezusowi Chrystusowi (naśladownictwo i upodabnianie). W taki sposób zostaje on stworzony na nowo (duchowo), znalazł się w „innym świecie” (w duchowym świecie z Bogiem), stare rzeczy przeminęły (stare poglądy, opinie, przyjemności, dawne dążenia, radości, nadzieje, pewność siebie itp.), a zastąpiły je nowe rzeczy (nowe przekonania, pragnienia, obawy, poglądy, zasady, uczucia, myśli, ambicje i cele). Teraz człowieka prowadzi nowy Duch i idzie on nową drogą życia.

1 Piotra 2:1-5
(1) Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę (2) jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, (3) gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. (4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. (5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Dlaczego nowonarodzenie (odnowa, przemiana, duchowe odrodzenie) jest aż tak ważne?
Pismo Święte mówi, że nikt nie dostanie się do nieba, jeśli nie narodzi się na nowo (Jana 3:1-8), z Ducha Świętego (Tytusa 3:3-7). Żadna religia, denominacja, kościół, dobre uczynki, moralność, przestrzeganie prawa, sumienność, religijność itp., nie zapewnią ci zbawienia (więcej na ten temat, kliknij tutaj lub tutaj). Nowonarodzenie jest rozproszeniem w naszym życiu ciemności i „wpuszczeniem do niego światła” [Jezusa Chrystusa (Jana 8:12)]. Rozpoczyna również nowy etap duchowego związku (więzi z Bogiem), bez którego nasze poznanie, wola, pragnienia, wartości życia i cele, pozostają na poziomie człowieka ze świata [człowieka świeckiego, cielesnego (1 Koryntian 2:11-14) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Rzymian 8:5-9
...(5) Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. (6) Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. (7) Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. (8) Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. (9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego - czym jest życie według ciała i według Ducha dowiesz się, klikając tutaj.

Jeśli chciałbyś; przeczytać fragmenty Słowa Bożego odnoszące się do omawianego tematu, kliknij tutaj, świadectwo osoby, która doświadczyła nowonarodzenia z Ducha Świętego, tutaj lub kroki prowadzące do tego, tutaj.

ODNOŚNIE BOŻYCH, DUCHOWYCH PRAW
10. Wierzę, że obok praw fizycznych, [rządzących światem materialnym] istnieją również prawa duchowe, [Boże prawa] regulujące nasz stosunek do Boga. W Nowym Przymierzu Biblia nazywa je „zakonem ducha” (Rzymian 3:27-28 / Rzymian 8:1-9 / Galacjan 5:16-18), co nie ma jednak nic wspólnego z wypełnianiem religijnych obowiązków, z wstąpieniem w stan zakonny czy na kontakcie z wywołaczami duchów. Prawa te uczą, a następnie kierują nas w bliską więź z Bogiem, do czego potrzebujemy Ducha Świętego (Rzymian 8:8-9). Jedynie On, w pełni zna myśli Boże (1 Koryntian 2:11), dlatego człowiek pragnący żyć blisko Niego, rozumieć, a następnie poddawać Jego prowadzeniu, powinien Go posiadać (Rzymian 8:14) - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj.

ODNOŚNIE MODLITWY
11. Wierzę, że modlitwa jest duchową rozmową z Bogiem, w której nie są istotne pięknie dobrane słowa, wyuczone regułki lecz szczerość i prostota serca. Modlitwa jest jak rozmowa dwóch przyjaciół cieszących się ze spotkania, możliwości porozmawiania i spędzenia wspólnie czasu.

a. Dlaczego się modlimy?
Wierzę, że nasz Ojciec jest żywym Bogiem, który chce mieć z nami bliską relację i utrzymywać duchowy kontakt, [właśnie przez modlitwę].

b. Dlaczego potrzebujemy modlitwy?
Wierzę, że spędzając czas z Bogiem poznajemy Go bliżej, doświadczamy przemiany naszych myśli, postaw, nastawienie do życia - czerpiąc Bożą moc i mądrość. Również dlatego, ponieważ Jezus modlił się i uczył Swoich uczniów, aby to gorliwie, z wiarą praktykowali.

c. Co stanowi istotę modlitwy?
Wierzę, że istotą modlitwy jest budowanie z Bogiem relacji, uwielbienie, dziękczynienie, wyznawanie naszych grzechów, smutków, próśb o innych ludzi i nas samych.

Bardziej szczegółowo na temat modlitwy dowiesz się klikając tutaj.

ODNOŚNIE EWANGELII
12. Wierzę, że Ewangelia jest nauką, dzięki której można poznać i przyjąć Boży plan ratunku, by uniknąć piekła. Przez stulecia znaczenie i moc Ewangelii nic nie straciły ze swych pierwotnych założeń (Rzymian 1:16-17). Mówi Ona o tym, co Chrystus zrobił dla nas na Krzyży i porusza cztery ważne kwestie w Bożym planie zbawienia;
1). Bóg kocha każdego człowieka i ma wobec niego wspaniały plan (1 Jana 4:9-10), [plan zbawienia wypływający z Jego miłości (Jana 3:16-17)].
2). Poprzez upadek pierwszych ludzi zostaliśmy oddzieleni od świętego Boga i Jego planu, żyjąc pod klątwą (1 Mojżeszowa 3:1-17).
3). Aby przywrócić zerwany związek z Bogiem, [dostępując usprawiedliwienia] należy odwrócić się od grzesznego stylu życia, [Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 2:37-40)] i przyjąć, [przez wiarę (Rzymian 3:21-23)] Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana, [czyli życiowego przewodnika (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela, [odkupiciela, pośrednika (1 Tymoteusza 2:5)].
4). Kiedy szczerze to zrobisz, Bóg zmieni twoje życie, [Biblia nazywa to duchowym odrodzeniem (Tytusa 3:3-6) - nowym narodzeniem (Jana 3:1-8)], staniesz się Jego dzieckiem, odnajdując Boży plan życia, a w nim drogę do zbawienia (Jana 14:5-6) - więcej na temat Ewangelii możesz dowiedzieć się klikając tutaj.

ODNOŚNIE (tak zwanej) „EWANGELII SUKCESU”
13. Wierzę, że jest to nauka, która (z różnych powodów) nie podaje pełnej prawdy o Bogu, Jezusie, grzechu, stanie ludzkości, wiecznym przeznaczeniu lub obowiązkach każdego chrześcijanina. Jest ona głoszona w celu pozyskania lub utrzymania ludzi dla organizacji (często kościoła) lub innych korzyści materialnych (Galacjan 1:6-10 / 1 Tesaloniczan 2:4-11). Ta forma nauczania daje słuchaczom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, kierując w niewłaściwą interpretację Pisma Świętego i błędne zrozumienie Boga (Marka 13:5-6). Niebezpieczeństwem tej nauki jest to, że skupia ona uwagę na sprawach doczesnej pomyślności (zdrowia fizycznego, dostatku materialnego lub świetnego samopoczucia), prowadząc tysiące szczerych i aktywnych chrześcijan do rozczarowania, a często odejścia od Boga (dlaczego jest to, aż tak szkodliwe? kliknij tutaj). Pismo Święte ostrzega [zarówno nauczycieli (Jakuba 3:1), jak również słuchaczy (1 Jana 4:1)] przed tą formą ewangelii (Galacjan 1:6-7 / 2 Tymoteusza 4:3 / 1 Tymoteusza 4:1), kierując do badania i oceny właściwego nauczania (Mateusza 7:15-20 / 2 Piotra 2:1-3). Wierzę, że prawdziwie odrodzony człowiek (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6 / Jana 1:11-13) rozpozna ten rodzaj nauki i podejmie odpowiednie kroki - krótki film na temat ewangelii sukcesu możesz oglądnąć, klikając tutaj.

ODNOŚNIE WIECZNEGO PRZEZNACZENIA
14. Wierzę, że Bóg cieleśnie ożywi wszystkich zmarłych (Mateusza 25:31-33 / Rzymian 14:11), będzie ich sprawiedliwie sądził, przeznaczając niewierzących na potępienie i wieczną świadomą karę (Mateusza 13:49-50 / Mateusza 25:46 / 2 Tesaloniczan 1:8-9), wierzących zaś, [wiernych Chrystusowi] do życia wiecznego i radości z Panem w niebie, dla chwały Swojej wspaniałej łaski (Mateusza 25:34 / Objawienie Jana 22:12-14). Nie wierzę w istnienie i przeznaczenie czyśćca, w którym można odpokutować za niewybaczone grzechy tutaj na ziemi - jeśli więcej chcesz dowiedzieć się na ten temat kliknij tutaj.

ODNOŚNIE PIEKŁA
15. Wierzę w istnienie piekła. W Piśmie Świętym zostało ono opisane jako; otchłań, czeluść (Łukasza 8:31 / Objawienie Jana 9:1) i jezioro ognia i siarki, w którym przebywający ludzie będą cierpieć wieczną karę (Objawienie Jana 20:10). W piekle będzie płacz i zgrzytanie zębów, oznacząjące wielki smutek i złość (Mateusza 13:42). To miejsce; „...gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (Marka 9:48). Piekło (podobnie jak niebo) nie jest jedynie stanem ducha lecz dosłownym i prawdziwym miejscem, miejscem w którym ludzie odrzucający ofiarę Chrystusa doświadczą nie kończącego się Bożego gniewu (2 Tesaloniczan 1:8-9 / Hebrajczyków 2:3). Będą cierpieć psychicznie, emocjonalnie i fizycznie, czując ciągły wstyd, żal i potępienie. Jednak Bóg nie czerpie z tego żadnej satysfakcji. On pragnie, by ludzie zawrócili z grzesznej drogi (nawrócili się - co to znaczy, kliknij tutaj), doświadczyli przemiany życia [odrodzenia (Tytusa 3:3-6) - więcej na ten temat, kliknij tutaj], a następnie znaleźli się z Nim w raju (Ezechiela 33:11) - jeśli chciałbyś dowiedzieć się w jaki praktyczny sposób można z tego skorzystać, kliknij tutaj.

ODNOŚNIE SZATANA
16. Wierzę w istnienie szatana, który posiada moc, [również do czynienia cudów (Marka 13:22-23 / Mateusza 7:21-23 / Objawienie Jana 13:13-14 / 16:13-14 / 19:20)] i może przybierać postać anioła światłości (2 Koryntian 11:13). Jego celem jest przeciwstawiać się Bożym planom, hamowanie duchowego rozwoju chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk, [spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie] oraz zaślepianie ludzkich umysłów, by uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii. Często w wyobraźni ludzkiej jest to osoba o odrażającym wyglądzie, czyniąca zło. Diabeł, [szatan] w pojęciu biblijnym to piękny, podstępny anioł, przewyższający człowieka inteligencją i mądrością. Kiedyś był on aniołem światłości, [Bożym aniołem] jednak z powodu pychy i buntu został od Boga oddzielony, a następnie „zrzucony na ziemię” (Izajasza 14:12-14). Więcej na temat szatana i jego celów możesz dowiedzieć się klikając tutaj lub tutaj. Na krótki film na temat szatana, zapraszam kliknij tutaj.

ODNOŚNIE SĄDU BOŻEGO
17. Wierzę w dwa oddzielne Boże sprawiedliwe sądy; nad ludźmi wierzącymi i niewierzącymi:

a). Sąd nad wierzącymi [sąd Chrystusowy ku nagradzaniu (2 Koryntian 5:10)]:
Sąd ten oceni wierność względem Boga, w zestawieniu z łaską udzielaną chrześcijaninowi podczas życia na ziemi (1 Koryntian 3:10 / 1 Koryntian 4:2-5), jego możliwościami i zrozumieniem (Łukasza 12:48). Na sądzie tym, człowiek wierzący (choć zbawiony) może jednak doznać wielkiej szkody (1 Koryntian 3:12-15). Bóg zbada i publicznie ujawni utajnione czyny (Marka 4:22), motywacje (1 Koryntian 4:5), pracę, dobre uczynki (Efezjan 6:8) i służbę (Mateusza 25:14-30). Nieprawidłowości człowieka wierzącego zostaną jednak wybaczone i nie spowodują wiecznego potępienia (Rzymian 8:1). Może go natomiast spotkać; poczucie wstydu (1 Jana 2:28), utrata efektów swojej pracy (1 Koryntian 3:12-15), zajęcie niskiej pozycji w niebie (Mateusza 5:19), utrata nagród (1 Koryntian 3:14-15), odpłata za wyrządzone krzywdy (Kolosan 3:24-25).

b). Sąd nad niewierzącymi [sąd ku potępieniu (Objawienie Jana 20:11-15)]:
Dotyczy on ludzi, którzy odrzucili Boży plan zbawienia, niewierzących, nie miłujących prawdy, niewiernych Chrystusowi, odstępców, rozpustników, mężołożników, wszeteczników, wróżbiarzy, handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców, chciwców, złodziei, pijaków, oszczerców, zdzierców, bałwochwalców, których czeka wieczne potępienie w miejscu zwanym piekłem - więcej na temat piekła dowiesz się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE ŁASKI
18. Wierzę i doświadczyłem, że łaska jest Bożym darem miłosierdzia, uzdolnieniem, przywilejem, Jego obecnością i ochroną daną wierzącemu przez Ducha Świętego. Łaska to coś niezasłużonego, sposób w jaki patrzy na nas Bóg (z miłością), w jaki się do nas odnosi (Jego przychylność, życzliwość, pozytywne nastawienie, dobroć, troska, ochrona), to dar, na który nikt nie zasłużył. Dzięki łasce jesteśmy zbawieni, błogosławieni, z niej wypływa Boże przebaczenie, usprawiedliwienie, nasze pragnienia i moc do wykonywania Bożej woli (Filipian 2:13 / 1 Tymoteusza 1:14-17). Cel i znaczenie łaski określił Apostoł Paweł w 1-szym Liście do Koryntian 15:10; ...Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną... Łaski tej należy pragnąć, szukać całym sercem (Hebrajczyków 4:16), i uzależnić od niej całe swoje życie. Łaska Boża wymaga jednak naszej odpowiedzialności i nie ma nic wspólnego z naiwnością ze strony Boga typu; masz, bierz, nie martw się, wykorzystuj, nadużywaj itp.; ...(11) objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli,... (Tytusa 2:11-12). Dlatego Bóg rozliczy każdego człowieka, a posłuszeństwo i wdzięczność jest wyrazem naszego przyjęcia i życia w łasce. Pismo Święte wskazuje, że człowiek może pozostać z dala od łaski (Hebrajczyków 12:15), przyjąć ją nadaremnie (2 Koryntian 6:1), zgasić (1 Tesaloniczan 5:19), odrzucić (Galacjan 2:21) lub odpaść (Galacjan 5:4) - kazanie na temat łaski możesz wysłuchać, klikając tutaj, a jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na jej temat, tutaj.

ODNOŚNIE ZBAWIENIA
19. Wierzę, że zbawienie jest ponadnaturalnym aktem Boga, poprzedzone duchowym odrodzeniem (Tytusa 3:3-6), [nowonarodzeniem (Jana 3:1-8) - więcej na ten temat kliknij tutaj] wypływającym z Bożej łaski, nie z uczynków (Efezjan 2:8-10), jednak nie bez uczynków (Jakuba 2:17), które są jedynie dowodem, że człowiek doświadczył zbawienia i trwa przy Chrystusie (Jana 15:1-6). Skoro zbawienie jest z łaski, [przez wiarę w Jezusa (Dzieje Apostolskie 13:39)] wierzę, że wszyscy, którzy szczerze zwracają się do Boga, [w sposób określony w Jego Słowie] mogą być zbawieni (Jana 3:16 / 1 Tymoteusza 2:4). Wierzę w nieutracalność zbawienia człowieka prawdziwie odrodzonego, który trwa w duchowej więzi z Jezusem Chrystusem (Jana 15:1-7) - jeśli więcej chcesz dowiedzieć się na ten temat kliknij tutaj. Wierzę w pewność zbawienia człowieka duchowo odrodzonego, co potwierdza Pismo Święte i jego duchowy związek z Bogiem - jeśli więcej chcesz dowiedzieć się na ten temat kliknij tutaj.

ODNOŚNIE ZBAWIENIA Z ŁASKI W ODNIESIENIU DO STAREGO PRAWA
20. Wierzę, że gdyby zbawienie było możliwe dzięki przestrzeganiu prawa (zakonu), Bóg nie zmieniałby Przymierza, a ofiara Pana Jezusa byłaby niepotrzebna (Galacjan 2:21). Dzięki Bożemu prawu (przykazaniom), jesteśmy w stanie rozpoznać jedynie grzech (Rzymian 3:20), określić nasz stosunek do niego, ale nie mamy sił do walki z grzechem. W Jezusie Chrystusie (dzięki Duchowi Świętemu) przyszła jednak siła i nowe możliwości (również usprawiedliwienie i wyzwolenie) - więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj. Stare Przymierze ukazuje nam ludzką słabość w próbie wypełnienia Bożego prawa, dlatego Bóg zmienił Jego warunki i pomógł grzesznemu człowiekowi, ofiarując drogę ucieczki. Z tego właśnie powodu zbawienie jest Bożym darem (co wielu nie rozumie), a na dar nie można w żaden sposób zapracować [nawet przez spełnienie wymogów prawa (Galacjan 3:11)], ani nawet zasłużyć [przez dobre uczynki, służbę itp. (Galacjan 2:16)]. Dar zbawienia można jedynie przyjąć, z wdzięczności poddając Bożej łasce - jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób, kliknij tutaj.

ODNOŚNIE ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ W ODNIESIENIU DO UCZYNKÓW
21. Wierzę, że zbawienie człowieka opiera się wyłącznie na wierze w Jezusa Chrystusa (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:21-26). Biblia wskazuje jednak, że autentyczność tej wiary uwidoczni się poprzez uczynki, kierując człowieka w czynne działania (Jakuba 2:17-20). Następstwem tego będzie; nawrócenie odrzucające grzeszny styl życia (Dzieje Apostolskie 2:37-40), poddanie w posłuszeństwo Jezusowi (Dzieje Apostolskie 3:18-23), strzeżenie i utrzymanie nowego życia w Jezusie Chrystusie (Jana 15:1-7), służba wypływająca z miłości (Galacjan 5:5-6), uczestnictwo w utwierdzaniu Królestwa Bożego na ziemi (2 Piotra 1:5-11) i inne. Jeśli tego brak lub nigdy nie było, [np. nawrócenia] to najprawdopodobniej coś jest nie tak. Dowodem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, [zbawczej wiary] są wypływające z niej uczynki (Jakuba 2:22). Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że wiara nie związana z uczynkami, [również owocami] jest martwa (Jakuba 2:17-26).

ODNOŚNIE ZBAWIENIA W ODNIESIENIU DO PRZYNALEŻNOŚCI RELIGIJNEJ
22. Wierzę, że źrodłem naszego zbawienia jest personalna, [osobista] relacja i wiara w Jezusa Chrystusa - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się klikając tutaj. On kieruje i wspomaga nas, [duchowo (Jana 14:16-18 i 26)] w całym procesie chrześcijańskiego życia (Jana 15:1-6). Jest to możliwe, tylko i wyłącznie dzięki zasługom Jezusa, w tym co uczynił On dla nas na Krzyżu Golgoty (Dzieje Apostolskie 4:12). Żaden kościół, religia, denominacja, najbardziej święty, nie oddały życia za ciebie. Dlatego zbawienie jest możliwe kiedy uwierzysz i zaufasz Jezusowi, będąc odrodzony przez Ducha Świętego, [nowonarodzony (Jana 3:1-8)] - jeśli więcej chcesz dowiedzieć się na ten temat kliknij tutaj. Wierzę, że nikt nie dostanie się do nieba poprzez wiarę, [czy zaufanie] że ich kościół, lub religia ich tam doprowadzi - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się klikając tutaj.

ODNOŚNIE PRZYMIERZY
23. Wierzę, że w ramach pomocy i odkupienia człowieka Bóg zawierał z ludźmi (lub jednostką) przymierza (układy, pakty, porozumienia). W sumie było Ich osiem, a określały One Boże obietnice, prawa, obowiązki i konsekwencje człowieka w przypadku ich nieprzestrzegania. Warunki ustalane były przez Boga i miały charakter warunkowy [uzależnione od człowieka (2 Mojżeszowa 19:5 / Dzieje Apostolskie 3:18-20)] lub bezwarunkowy [uzależnione od Boga (1 Mojżeszowa 9:11). Niektóre Przymierza (tylko warunkowe) były zrywane (zgodnie z prawem i Bożą sprawiedliwością), a więc wygasały, traciły ważność (na przykład Przymierze Edenowe lub Mojżeszowe). Powodem tego było niedotrzymanie warunków (oczywiście przez człowieka), nieposłuszeństwo i ignorowanie Bożej woli (Ozeasza 6:7 / Izajasza 30:9-11 / Jeremiasza 16:10-13). Tak też było w przypadku Starych Przymierzy (Hebrajczyków 10:9-16 / Hebrajczyków 8:7-13) - i dziś (dzięki Bożej łasce) człowiek duchowo odrodzony [(Tytusa 3:3-6) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj) jest pod nowym (innym) prawem (Rzymian 6:12-18), określonym warunkami Nowego Przymierza - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE WAŻNOŚCI PRZESTRZEGANIA 10-ciu PRZYKAZAŃ W CZASACH NOWEGO PRZYMIERZA
24. Wierzę, że Nowe Przymierze nie znosi obowiązku przestrzegania 10-ciu Przykazań (Mateusza 5:17-19 / Rzymian 3:31). Choć przynależność do Jezusa zmienia nasze położenie względem Boga, [odnośnie prawa (Dzieje Apostolskie 13:39 / Rzymian 3:20 / Galacjan 3:11)], wypełnienie 10-ciu Przykazań w pełnym ich słowa znaczeniu jest niemożliwe (Galacjan 3:10-11), i nie jest to również warunkiem zbawienia (Rzymian 4:13-16 / Galacjan 2:16-3:24 / Galacjan 3:11), powinniśmy szczerze i z poświęceniem dążyć do Ich wypełniania. Wierzę, że człowiek usprawiedliwiony, [prawdziwy chrześcijanin] posiada Bożą wewnętrzną sprawiedliwość i jest w stanie, [choć nie bez pomyłek] właściwie to praktykować. Jeśli chodzi o ludzi lekceważących Boże prawo, żyjących w niemoralności, kłamstwie, obłudzie, [zgodnie z normami tego świata (1 Jana 2:15-17)] będą oni według tych praw sądzeni (Rzymian 2:9-12).

ODNOŚNIE IZRAELA
25. Wierzę, że Izrael był narodem wybranym, z którym Bóg zawarł Przymierze (2 Mojżeszowa 19:5-6 / 5 Mojżeszowa 5:1-22 / 5 Mojżeszowa 28). Z powodu niedotrzymania warunków, zostało Ono jednak zerwane i Bóg ustanowił inne, [Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie (Hebrajczyków 10:9-16 / Hebrajczyków 8:7-13)]. Wierzę, że Izrael został tylko częściowo odrzucony i wciąż odgrywa w Bożym planie kluczową rolę (Rzymian 11:1-5) - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się klikając tutaj.

ODNOŚNIE WYBRANIA LUDZI DO ZBAWIENIA (PREDESTYNACJI)
26. Wierzę w wybranie indywidualne (przykład Aggeusza 2:23) i w wybranie zbiorowe (przykład 1 Piotra 2:6-10 / Ezechiela 20:5).
a). Wybranie indywidualne - jest niezależne od woli człowieka (Rzymian 11:29) i dotyczy osoby wyznaczonej przez Boga; do specyficznej służby [dla przykładu Jeremiasz (Jeremiasza 1:4-7)], zadania [na przykład Jonasz (Jonasza 1:1-2)] lub celu [na przykład Józef (1 Mojżeszowa 45:5-8), Abraham (1 Mojżeszowa 18:19), Apostoł Piotr (Dzieje Apostolskie 15:7)]. W dzisiejszych czasach może dotyczyć to nauczycieli, misjonarzy, ewangelistów itp.
b). Wybranie zbiorowe - odnosi się natomiast; w Starym Przymierzu do Izraela (Ezechiela 20:5), a w Nowym, do Kościoła Chrystusowego (Efezjan 1:3-23 / 1 Piotra 2:9) - zwanego również; ciałem Chrystusa (Rzymian 12:4-5), ludem Bożym (1 Piotra 2:10), królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym (1 Piotra 2:9) lub oblubienicą (Objawienie Jana 19:7-9). Lud ten został wybrany (1 Piotra 2:9), oddzielony (2 Koryntian 6:14-18) i uświęcony przez Boga w celu zbawienia (Hebrajczyków 2:11). Jest to wyrazem łaski i miłości, dzięki której Bóg przygarnia (adoptuje), a następnie przygotowuje ludzi szczerze przyjmujących Jego Syna Jezusa Chrystusa (Efezjan 1:13-14 / Jana 3:35) - więcej na temat wybrania możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE WOLNEJ WOLI
27. Wierzę, że wolna wola (łac. voluntas - wola, velle - chcieć) jest cechą świadomości (jednym z atrybutów człowieczeństwa), dzięki której jesteśmy zdolni samodzielnie i dobrowolnie podejmować decyzje, działania, przedsięwzięcia i dokonywać wyborów (również w sferze moralnej). Bez niej człowiek byłby w pewnym sensie robotem, a jego życie zaprogramowanym cyklem zdarzeń. Scenariusz bez wolnej woli wyklucza również odpowiedzialność człowieka za jego czyny. Tym między innymi różnimy się od zwierząt, których zachowania są zdeterminowane przez zakodowane w nich odruchy i instynkty. Wierzę, że od samego poczatku Bóg dał, a następnie utrzymał wolną wolę dla; aniołów, Adama i Ewy oraz ich potomków (czyli dla nas). Wolną wolę posiadamy więc do samego końca. Wierzę jednak, że w przypadku dziecka Bożego [człowieka duchowo odrodzonego (Tytusa 3:3-6) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], skorzystanie z wolnej woli i odejście od Boga jest praktycznie niemożliwe (1 Piotra 1:5 / Rzymian 8:35-39 / Efezjan 1:13-14) - jeśli chciałbyś więcej dowiedzieć się na ten temat, kliknij tutaj. Więcej na temat wolnej woli dowiesz się, klikając tutaj.

ODNOŚNIE SUMIENIA
28. Wierzę, że sumienie posiada każdy człowiek. Jest ono „częścią ochronną” pozostawioną nam przez Boga po upadku pierwszych ludzi (Rzymian 9:29). Ono zabezpiecza, [w pewnym stopniu] przed samowyniszczeniem gatunku ludzkiego, daje ocenę własnych pragnień, jest umiejętnością właściwego zachowania i alarmuje o nieprawidłowościach. Sumienie może być; skalane, zepsute, znieczulone, zniekształcone, rozstrojone, słabe, wrażliwe, akceptujące zło, wypalone lub czyste (1 Koryntian 8:7 / Tytusa 1:15 / 1 Koryntian 8:12). Wierzę, że Duch Święty i sumienie to dwa różne pojęcia (Rzymian 1:9). Kiedy rodzimy się na nowo, [duchowo (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) - co to znaczy dowiesz się klikając tutaj] sumienie jest oczyszczone - wsparte Duchem Świętym (Hebrajczyków 9:14 / 1 Piotra 3:21) i współpracuje z Nim w całym procesie chrześcijańskiego życia (Rzymian 9:1). Wierzę, że w czasach Nowego Przymierza z sumienia nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, choć jest ono bardzo pomocne w poznawaniu prawdy o Bogu.

ODNOŚNIE KOŚCIOŁA
29. Wierzę, że prawdziwy Kościół jest organizmem [żywym , aktywnym w wierze ciałem Chrystusa 1 Koryntian 12:27 / Rzymian 12:4-5)] stworzonym przez samego Boga, nie organizacją religijną stworzoną przez człowieka (systemy religijne, denominacje itp.) Składa się on z ludzi wierzących, którzy zostali usprawiedliwieni Bożą łaską poprzez duchowe odrodzenie [(Tytusa 3:3-6)- co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj] i tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Są oni zjednoczeni (poprzez Ducha Świętego) z Chrystusem, tworząc Jego żywe ciało [Kościół Chrystusowy (Rzymian 12:4-5)], którego Jezus jest Głową (Kolosan 1:18-20 / Efezjan 1:22-23). Kościół to ludzie pielgrzymujący [oddzieleni (1 Koryntian 6:16-18)] nie należący już do tego świata (Hebrajczyków 13:12-14 / 1 Jana 2:15-17), których przywilejem jest przebywanie w żywej relacji z Jezusem Chrystusem - jak to wygląda w praktyce dowiesz się, klikając tutaj. Każdy wierzący staje się członkiem Kościoła w momencie nowonarodzenia [(Jana 3:1-8) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj]. Wierzę, że Prawdziwy Kościół uwidacznia się w lokalnych kościołach (różnych denominacji), których członkostwo (nie uczestnictwo) powinno składać się jedynie z ludzi wierzących.

ODNOŚNIE POWROTU CHRYSTUSA
30. Wierzę w fizyczny powrót Chrystusa na ziemię (Mateusza 24:27 / 1 Tesaloniczan 5:1-4 / Objawienie Jana 1:7 / Objawienie Jana 19:11-16), powrót, w czasie znanym tylko Bogu Ojcu (Mateusza 25:13 / Mateusza 24:42-44 / Marka 13:32). W związku z tym wymaga to od nas ciągłego oczekiwania, ma nas motywować do pobożnego życia, do pełnej poświęcenia służby oraz czynnego zaangażowania w posłannictwo Ewangelii (Mateusza 28:19-20) - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj.

ODNOŚNIE POCHWYCENIA KOŚCIOŁA
31. Wierzę w pochwycenie Kościoła, [wszystkich wierzących chrześcijan - ciała Chrystusowego (Rzymian 12:4-5 / 1 Koryntian 12:12-31)] bez względu na denominacje - tych, którzy umarli wcześniej i tych, którzy będą żyć w czasie pochwycenia (1 Tesaloniczan 4:16-17)]. Zostaną oni w sposób widzialny połaczeni z Chrystusem (1 Tesaloniczan 4:16-17), zabrani do domu Ojca w niebie (Jana 14:2-3) i zjednoczeni z tymi, którzy wcześniej umarli (1 Tesaloniczan 4:13-18). Ludzie, którzy nie będą oddzieleni od zła, niesprawiedliwości lub okażą się niewierni Jezusowi pozostaną na ziemi (Mateusza 25:1 / Łukasza 12:45-46 / Mateusza 24:38-44). Stanowią oni część odstępczego kościoła, [List do siedmiu zborów (Objawienie Jana 1:9-3:22)] i podlegać będą Bożemu gniewowi (Objawienie Jana 17:1 / 1 Tesaloniczan 4-11) - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj.

ODNOŚNIE TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA
32. Wierzę w tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi, które nastąpi po wielkim ucisku, [jestem zwolennikiem poglądu premilenijnego - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj]. Spełnienie Bożych przymierzy i obietnic kładzie nacisk na dosłowne, fizyczne Królestwo, ze stolicą w Jerozolimie. Przymierze zawarte między Bogiem, a Abrahamem zapewniało Izraela, że ten będzie miał ziemię, potomstwo, władcę i duchowe błogosławieństwo (1 Mojżeszowa 12:1-3). Przymierze Palestyńskie zapewniało Izraela o odnowieniu ziemi i jej zajęciu (Daniela 30:1-10). Przymierze Dawidowe zapewniało Izraela o przebaczeniu i błogosławieństwie (Jeremiasza 31:31-34) - więcej na temat Przymierzy dowiesz się klikając tutaj. Wierzę, że po powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię, każde z wymienionych przymierzy spełni się. Izrael zostanie zgomadzony na jedno miejsce (Mateusza 24:31), nawróci się (Zachariasza 12:10-14) i pod panowaniem Mesjasza zostanie odnowiony. Będzie to czas pokoju i sprawiedliwych, [choć zdecydowanych (Objawienie Jana 12:5 / Objawienie Jana 19:12-16)] rządów Jezusa - nad Izraelem i innymi narodami. Wierzę, że w trakcie trwania Tysiącletniego Królestwa, będą panowały doskonałe warunki fizyczne jak i duchowe (Objawienie Jana 20:2-3). Będzie to czas pokoju (Micheasza 4:2-4 / Izajasza 32:17-18), radości (Izajasza 61:7 i 10), pocieszenia (Izajasza 40:1-2), zamożności (Amosa 9:13-15) i zdrowia (Joela 2:28-29), choć ludzie wciąż będą umierać. Wierzę, że dopiero po upływie Tysiącletniego Królestwa, [kiedy Bóg rozprawi się ze starym porządkiem] nastanie czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem, wieczne panowanie Jezusa (Objawienie Jana 21:1-22:21 / Łukasza 1:32-33) oraz zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54).

ODNOŚNIE OBRZĘDÓW W KOŚCIELE
33. Wierzę, że Starotestamentowe obrzędy nie dotyczą chrześcijan. Jezus Chrystus zapoczątkował Nowe Przymierze, a ci którzy Go szczerze przyjęli, [ludzie duchowo odrodzeni (Tytusa 3:3-6)] podlegają innym zasadom, określonym w Piśmie Świętym prawem łaski (Rzymian 6:11-14) - więcej na ten temat możesz przeczytać klikając tutaj. Wierzę, że Pan Jezus ustalił w Kościele dwa obrzędy; chrzest i komunię, [Wieczerzę Pańską] które w wyraźny sposób wskazuje Ewangelia;
a). chrzest w wodzie przez zanurzenie, w wieku świadomym (Mateusza 28:19 / Marka 16:16 / Dzieje Apostolskie 10:47-48 / Rzymian 6:4) - więcej na ten temat możesz przeczytać klikając tutaj.
b). Wieczerzę Pańską, [Komunię] składającą się z chleba i owocu winorośli (2 Piotra 1:4). Stanowi ona pamiątkę po Chrystusie (1 Koryntian 11:24) - Jego chwilowe rozstanie, z obietnicą powrotu po Swój Kościół (1 Koryntian 11:26). Wierzę, że praktyka tego obrzędu ze szczerą wiarą, głęboko buduje i posila w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa.

ODNOŚNIE DZIESIĘCINY
34. Wierzę, że dziesięcina miała inne znaczenie w Starym, a inne w Nowym Testamencie – więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj. Rdzeniem Nowego Testamentu, [Nowego Przymierza - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj] jest "zakon zapisany w naszych sercach" (Jeremiasza 31:33), czyli inaczej "zakon Chrystusowy" (Galacjan 6:2). Dla ludzi zbawionych, [duchowo odrodzonych - co to znaczy dowiesz się klikając tutaj] jest On wskazówką - nie sędzią (1 Tymoteusza 1:8-11 / 2 Tymoteusza 3:16-17), jak było w czasach Starego Przymierza. Wierzę, że Nowy Testament zamiast obowiązku, wprowadza dobrowolność dawania, nie ustala wysokości ofiar (2 Koryntian 9:6-15), "nakazując" dzielić się z biednymi całym naszym mieniem. Ponadto mówi o dobroczynności i postawie ochotnego dawania, bez przymusu i żalu - jak sobie postanowimy. Dlatego właściwe motywacje i postawa ochotnego serca, odgrywają tutaj przodującą rolę. Jeśli Pan przekona nas do dawania jakiejś sumy w określonym celu, [czy dowolnej części zarobków] to chwała Mu za to. Nikt jednak nie ma prawa nakazywać nam, [ani też manipulować] w celu przywłaszczania sobie pieniędzy – wyczerpujący materiał na temat dziesięciny możesz przeczytać klikając tutaj.

ODNOŚNIE ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
35. Wierzę, że do zapoczątkowania życia chrześcijańskiego potrzebujemy Bożej łaski usprawiedliwiającej i duchowego odrodzenia (Tytusa 3:3-6), [nowonarodzenia (Jana 3:1-8)] a do prowadzenia tego życia łaski uświęcającej (Hebrajczyków 12:14) i mocy Ducha Świętego (Rzymian 15:13/ 1 Koryntian 2:5). Chrześcijanin ma zwalczać „duchowe moce ciemności,” używając Słowa Bożego, mocy Ducha Świętego poprzez żarliwą modlitwę w imieniu Jezusa (Filipian 4:13). Powinien „toczyć duchową wojnę,” zakładając na siebie „zbroję Bożą” (Efezjan 6:10-18), w cierpliwości i pokorze znosząc przeciwności. Będąc posłuszny zleceniu Chrystusa, ma obowiązek werbowania uczniów pośród wszystkich narodów, będąc świadkiem Ewangelii poprzez słowo i czyny (Mateusza 5:13-15) - jeśli chciałbyś sprawdzić czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem - kliknij tutaj.

ODNOŚNIE RUCHU EKUMENICZNEGO
36. Wierzę, że właściwy ruch ekumeniczny powinien mieć na celu (i dążyć) do przywrócenia pierwotnej jedności, w ramach ustanowionego przez Jezusa Chrystusa; jednego, świętego, powszechnego i Apostolskiego Kościoła. Chodzi tutaj o zjednoczenie chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele, w oparciu o zdrowe biblijne zasady, z pominięciem (tak zwanych) tradycji - nie wypływających i sprzecznych z nauką Pisma Świętego. Jeśli dialog przywódców kościołów (pod wpływem humanizmu, poprawności politycznej, utrzymania własnych zasad, tradycji czy sprzecznych doktryn) stracą z oczu Chrystusa i Prawdę Słowa Bożego, ponownie stworzą nową strukturę religijną, tracąc cel przywrócenia prawdziwej jedności w Duchu Świętym. Więcej na temat ruchu ekumenicznego możesz dowiedzieć się klikając tutaj lub tutaj.

ODNOŚNIE UŚWIĘCENIA WIERZĄCYCH
37. Wierzę, że jest ono aktem oddzielenia od zła [świata i grzechu (1 Jana 2:15-17)] i poświęcenie Bogu (czyli zastępowanie życia cielesnego, duchowym - więcej na ten temat, kliknij tutaj). Nie jest to samonaprawa lecz to Boża łaska i moc Ducha Świętego zmieniają nas, by nasze codzienne życie (myśli, mowa i uczynki) podobało się Bogu. Uświęcanie jest ściśle związane z życiem w Duchu Świętym, przebywaniem w obecności Bożej (życiem z Nim i w Nim - więcej na ten temat, kliknij tutaj), jest zmianą naszego życia na życie Chrystusowe, co za sprawą Ducha Świętego jest udziałem człowieka; ...(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? (17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście... (1 Koryntian 3:16-17). Uświęcanie dotyczy życia tutaj na ziemi, trwa od chwili nowonarodzenia [(Jana 3:1-8) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], aż do fizycznej śmierci - i nie jest sprawą wyboru (1Piotra 1:15-16). Pismo Święte mówi, że bez uświęcenia; „...nikt nie ujrzy Pana” (Hebrajczyków 12:14) - więcej o uświęcaniu dowiesz się, klikając tutaj.

38. ODNOŚNIE UPAMIĘTANIA, POKUTY i NAWRÓCENIA - kliknij tutaj

39. ODNOŚNIE HOMOSEKSUALIZMU - kliknij tutaj

40. ODNOŚNIE ŚWIĘTOWANIA DNIA SABATU - kliknij tutaj

41. ODNOŚNIE KALWINIZMU, ARMINIANIZMU, WESLEYANIZMU - kliknij tutaj

42. ODNOŚNIE ZROZUMIENIA BOŻEGO PRZESŁANIA I PRAWDY - kliknij tutaj

43. ODNOŚNIE OBJAWIEŃ, EGZORCYZMÓW, CZY INNYCH PONAD NATURALNYCH ZJAWISK - kliknij tutaj

44. ODNOŚNIE INTERPRETACJI PISMA ŚWIĘTEGO - kliknij tutaj

45. ODNOŚNIE MAŁŻEŃSTWA - kliknij tutaj

46. ODNOŚNIE ŻYCIA RODZINNEGO - kliknij tutaj

47. ODNOŚNIE ROZWODU I POWTÓRNEGO MAŁŻEŃSTWA - kliknij tutaj

48. ODNOŚNIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO- kliknij tutaj

49. ODNOŚNIE DARU PROROKOWANIA - kliknij tutaj

50. ODNOŚNIE DARU MÓWIENIA INNYMI JĘZYKAMI- kliknij tutaj     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3162413