Nawigacja
Wersety biblijne na najważniejsze pytania, oraz wsparcia w różnych życiowych sytuacjach

Biblia jest wyjątkową Księgą i przewyższa wszystkie inne. W Niej Bóg objawia nam Samego Siebie i Swoją wolę. W Biblii możesz również znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz otrzymać wsparcie w różnych życiowych sytuacjach. Poniżej znajdziesz rozdziały i wersety z tym związane. Pierwsza część zawiera tylko wersety z Ewangelii Jana i Listu do Rzymian, ponieważ materiał ten pochodzi z ich studium biblijnego. Jeśli chciałbyś czytać wersety biblijne we wszystkich kategoriach tematycznych, kliknij tutaj. Serdecznie zapraszam:

1. Skąd mogę wiedzieć czy Bóg istnieje? Jana 1,1-3

2. W jakim celu Biblia została napisana? Jana 20,30-31; Rzymian 10,17; 15,4; 16,25-26

3. Skąd mogę wiedzieć, że Biblia mówi prawdę? Jana 8,31-32; 10,35; 12,48; 17,17

4. Jak mogę zrozumieć Biblię? Jana 16,13-14

5. Czy mogę coś zrobić, żeby podobać się Bogu? Rzymian 3,4; 3,20; 3,27-28; 3,10-12; 7,18

6. Czy istnieje niebo? Jana 1,51; 14,1-3

7. Czy istnieje piekło? Jana 3,18; 3,36; 5,29; Rzymian 1,18; 5,9; 6,23

8. Czy jest tylko jedna droga do nieba? Jana 10,7-9; 14,6; 17,3; 6,67-69

9. Czy mogę być zupełnie pewien tego, że pójdę do nieba? Jana 1,12; 3,16; 5,24; 6,40; 12,49-50; Rzymian 10,9; 10,13

10. Dlaczego Bóg posłał na świat swojego Syna? Jana 12,47.49.50; 3,17; 6,38-40; Rzymian 5,8-9

11. Czy mogę wejść do nieba przez przestrzeganie przykazań lub praw Bożych? Rzymian 3,20; 3,28; 5,20; 7,9-11

12. Czytając te wersety wiem, że jestem winny wobec Boga - według Biblii jestem grzesznikiem. Rzymian 3,23; Jak mogę pojednać się z Bogiem? Jana 1,12; 3,3; 3,16; Rzymian 10,9-10; 10,13; 15,13

13. Co muszę zrobić najpierw, żeby pojednać się z Bogiem? Rzymian 2,4-5

14. Widzę dobroć Boga w tym, że posłał swojego Syna, aby umarł za mnie. Chcę odwrócić się (wg. Biblii „pokutować”) od swojej drogi i przyjąć Go. Jak mam to zrobić? Rzymian 10,9-10; Jana 9,35-38; Rzymian 10,13

15. Wyznałem Bogu ustami, że jestem grzesznikiem. Uwierzyłem również w swoim sercu, że Jezus zwyciężył śmierć i powstał z martwych. Czy teraz, jako wierzący, mogę kiedykolwiek zostać odrzucony przez Boga lub być od Niego odłączony w przyszłości? Jana 1,12; 3,36; 5,24; 6,40; 6,47-51; 10,27-29; 14,1-3; 17,3; Rzymian 5,1; 6,11; 6,23; 8,28; 8,35-39; 15,13

Jeśli uwierzyłeś w Jezusa i poprosiłeś Go o dar zbawienia, i chcesz mieć szczęśliwe i obfite życie chrześcijańskie, powinieneś:

1. Modlić się – rozmawiać z Bogiem.

2. Kupić całą Biblię, czytać ją codziennie i prosić Boga, aby mówił do Ciebie poprzez swoje Słowo.

3. Mówić innym o Jezusie – On zrobi dla innych to, co zrobił dla Ciebie.

4. Zgromadzać się z wierzącymi w kościele, w którym Biblia jest głoszona i uczona.

Pomoc w czasie potrzeby:

Droga zbawienia; Rzymian 3,10-12; 3,23; 6,23; 5,8; 10,9-13 - Jana 3,16; 3,36; 5,24; 6,37; 14,6

Pociecha w czasie smutku; Psalm 30,5; 56,8; Kaznodziei 7,2; Izajasza 51,11 - Mateusza 5,4; 2Koryntian 1,3-5; 1Tesaloniczan 4,13; 1Piotra 5,7; Objawienie Jana 21,4

Pociecha w czasie samotności; Psalm 23; Psalm 27,10; Izajasza 43,1-2 - Jana 14,16; Hebrajczyków 13,5

Ulga w czasie cierpienia; Hioba 1,21; Psalm 34,1; 56,8; Izajasza 43,1-2 - Mateusza 5,11-12; Rzymian 8,18; 2Koryntian 4,17-18; Hebrajczyków 12,3-13

Mądrość na czas ważnych decyzji; Psalm 37,4-5; Przypowieści 3,5-7; 21,30; 23,4; 28,26 - Mateusza 6,33; 26,39; Rzymian 14,12; 1Koryntian 10,31; Jakuba 1,5-6

Ochrona w czasie niebezpieczeństwa; Psalm 23,4; 27,1-3; 91,1; 121,1-8; Przypowieści 21,31 - Mateusza 8,26

Odwaga w czasie lęku; Jozuego 1,8; Psalm 27,1; Izajasza 12,2; 43,1-2 - Mateusza 8,26; 2Tymoteusza 1,7

Pokój w czasie prób; Psalm 23; Izajasza 26,3-4 - Marka 4,37-39; Jana 14,27; Filipian 4,6-7; 1Piotra 1,6-7

Odpoczynek w czasie znużenia; Psalm 23; Izajasza 48,17-18; Jeremiasza 6,16 - Mateusza 11,28

Wiara w czasie zwątpienia; Rodzaju 18,14; Izajasza 40,27-31 - Rzymian 8,28-39; 10,17; Hebrajczyków 11,1-40

Siła w czasie słabości; Nehemiasza 8,10; Psalm 27,13-14; 28,7-8 - 2Koryntian 12,9; Hebrajczyków 4,16

Zwycięstwo w czasie pokus; Mateusza 4,3-10; 26,41; 1Koryntian 10,13; Hebrajczyków 4,14-16; 12,2-4

Radość w czasie przygnębienia; Nehemiasza 8,10; Psalm 31,7; Psalm 34,1-2; Micheasza 7,8 - Mateusza 5,11-12; Filipian 4,4; Jakuba 1,2

Nadzieja w czasie rozpaczy; Powtórzonego Prawa 4,29; Psalm 61; Izajasza 55,6-7 - Rzymian 8,35-37; 2Koryntian 1,8-10; 4,8-9; Hebrajczyków 12,1-2

Materiał ten pochodzi ze studium biblijnego Listu do Rzymian i Ewangelii Jana, udostępnione przez Fundacje Wrota Nadziei; www.wrotanadziei.org Całość tego studium możesz znaleźć klikając tutaj.

Życzę wam dużo błogosławieństwa, Luke   
wyślij komuś link
Ogłoszenia

Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
kliknij tutaj


Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

Jeśli masz sugestie
jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
kliknij tutaj

Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

 
   
 3161297